Høringssvar fra Alta Kommune

Dato: 25.03.2022

Det vises til deres brev datert 26.01.22 vedr. høring om endring av eksisterende domstolstruktur.

Alta kommune har behandlet saken i formannskapsmøte 22. mars.

Formannskapet vedtok følgende;

Alta kommune mener dagens domstolstruktur må videreføres.

Tilnærmet alle faginstanser og fagmiljø ønsker å videreføre dagens struktur fordi dette styrker og effektiviserer domstolenes fagmiljøer og dermed også innbyggernes rettsikkerhet.

Vedlagt følger saksfremlegg (vurdering) og protokollutdrag fra formannskapets behandling.

Alta kommune ber om at dette vektleggees i den videre behandling.

Vedlegg