Høringssvar fra Sortland kommune

Dato: 21.04.2022

Kommunestyrevedtak 07.04.2022, sak 040/22
Sortland kommunestyre vil støtte gjeninnføring av Vesterålen tingrett.
I over 200 år har Vesterålen hatt eget rettssted som har sørget for rettsikkerhet til lokalbefolkningen.
Domstolenes hovedoppgave er å være til stede for det rettssøkende publikum over alt i landet, uten hensyn til bostedsadresse. Både personer og bedrifter skal kunne forvente at tvister kan bli avgjort av en kompetent domstol uten at unødvendige hindringer overstiges.
Å sikre god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester for innbyggerne er viktig. Tilgjengelige domstoler med nærhet til brukerne gir domstolene bedre lokal forankring og bedre forståelse for lokale forhold. Dette vil igjen kunne bidra til økt tillit til domstolene. Stedlig ledelse i form av lokale sorenskrivere vil sikre domstolenes stemme i allmennheten. Flere sorenskrivere ivaretar på en bedre måte maktbalansen mellom domstolene og de øvrige statsmaktene. Stedlig ledelse ved hvert rettssted har også klare fordeler ved at det er enklere å lede en tingrett som ikke er spredt på mange rettssteder.
Når sorenskriveren kan konsentrere seg om ett rettssted, vil forholdene også ligge bedre til rette for at han eller hun kan delta mer aktivt i den dømmende virksomheten og ha et større fagansvar. Flere har uttrykt frykt for at strukturreformen fra 2021 over tid vil føre til en nedbygging av virksomheten ved mindre rettssteder. Dette vil igjen på sikt kunne gå utover tilliten til domstolene. Det er også uttrykt bekymring for at nedleggelser eller sammenslåing av tingretter vil kunne ha uheldige virkninger for lokalsamfunn.
Hurdalsplattformen har sørget for at regjeringen vil legge til rette for at domstoler kan samarbeide bedre og utrede hvordan mindre domstoler kan styrkes for å gjøre dem mindre sårbare.
Sortland kommunestyre er glad for at regjeringen har sagt at de vil sikre at barns interesser og rettssikkerhet skal ivaretas i arbeidet med domstolstruktur. Domstolene behandler hvert år en rekke saker etter barneloven og barnevernloven. I tillegg behandler domstolene mange straffesaker der barn under 18 år er involvert, enten som fornærmet, vitne eller tiltalt. Derfor er regjeringens forslag om å øke bevilgningene til domstolene for å ansette flere embetsdommere ved mindre rettssteder svært viktig.
Sortland kommunestyre frykter for at strukturreformen fra 2021 over tid kan føre til en nedbygging av virksomheten ved mindre rettssteder. Dette kan igjen på sikt kunne gå utover tilliten til domstolene. Det er også uttrykt bekymring for at nedleggelser eller sammenslåing av tingretter vil kunne ha uheldige virkninger for lokalsamfunn.
På dette grunnlaget mener Sortland kommunestyre at Vesterålen Tingrett bør gjenoppstå som selvstendig domstol med selvstendig stedlig ledelse.