Høringssvar fra Advokatkollegium, Advokat Ann Gunn Edvardsen, Advokat Harald Jahren

Dato: 25.04.2022

Høringssvar på vegne av advokat Ann Gunn Edvardsen og advokat Harald Jahren som er to av de offentlig oppnevnte forsvarere i Follo og Nordre Østfold tingrett. I tillegg har vi en betydelig oppdragsmengde for tingretten knyttet til bostyreroppdrag både i konkurs og dødsbo/felleseieskifter. Vi har begge vært advokater i kretsen i ca 30 år hver av oss. Vår uttalelse bygger således på lang erfaring særlig før men også etter sammenslåingen.

Vi er kjent med uttalelsen fra Follo og Nordre Østfold tingrett av 07.04.2022.

Vår erfaring,etter sammenslåingen, er at saksbehandlingstiden er blitt redusert til tross for 2 års restriksjoner på grunn av korona. I den grad det er restanser skyldes dette lang saksbehandlingstid hos påtalemyndigheten og heller sjelden hos tingretten. Vår opplevelse er at under "Koronaperioden" ble ingen straffesaker utsatt pga sykdom hos dommerne. Utsettelser skjedde fordi tiltalte, sentrale vitner eller (politi)advokater. Sammenslåingen har medført at det var mulig å stokke om på bruk av dommerne slik at sakene kunne gjennomføres som berammet. Dette har vært viktig for de involverte som ofte "har satt livet på vent" i påvente av en avgjørelse i sin straffesak.

Totalt er det 5 offentlig forsvarere i kretsen. Dette gjør det enklere både for retten og for påtalemyndigheten å få tak i forsvarere og spesielt når det haster feks i forbindelse med avhør/varetektsfengslinger.

Vi har kun positive erfaringer etter sammenslåingen. Vi mener det idag ikke er grunnlag for å endre domstolsstrukturen. Imidlertid ser vi at det hadde vært en fordel å ha et rettssted. Det er uansett for tidlig å revurdere domstolsstrukturen nå.

Konkurs- Offentlig skifte av dødsboer og ektefelleboer.

Særlig ved konkursbehandling er det en fordel å ha en større rettskrets. Tingretten vil kunne ha flere bostyrere "å spille på". Større rettskretser vil også ha betydning i forhold til habilitetsspørsmål hvor det vil være enklere for tingretten å kunne benytte ulike bostyrere.