Høringssvar fra Nærøysund kommune

Dato: 25.04.2022

Vedtak Nærøysund kommune: Tilsvar til høring om endringer i domstolstruktur

Følgende vedtak ble fattet i formannskapet den 22.april 2022:

Vedtak:

Nærøysund formannskap vedtar følgende uttalelse til høring om endringer i domstolstruktur:

  1. Domstolstrukturen før 2021, med egen stedlig ledelse ved Namdal Tingrett gjeninnføres.
  2. Namdal Tingrett styrkes med å tilføre en ny dommerfullmektigstilling. Dette for å redusere sårbarhet og sørge for en bærekraftig domstolstruktur i hele landet.
  3. Namdal Tingrett kan være en pilot for utprøving av nye oppgaver:
    a.Ressurssenter for den sørsamiske folkegruppen i domstolsapparatet.
    b.Videreutvikle forliksrådenes rolle som lokal og desentral domstol
  4. Dersom en alternativ løsning med to tingretter i fylket vurderes bør hovedsete for Nordre Trøndelag være Namsos. Dette av distriktspolitiske hensyn, og at utvikling av offentlig infrastruktur er et særs viktig distriktspolitisk grep. Tingretten er selvstendig og uavhengig annen virksomhet, og med det egnet til å skape selvstendig kompetansemiljø og ringvirkninger fra dette.

    Et hovedsete i Namsos vil sikre kompetansearbeidsplasser i Namdalsregionen, og vil ha ringvirkninger for utviklingsmulighetene i vårt distrikt. En tingretts hovedsete kan med det bli et godt distriktspolitisk virkemiddel, samtidig som nærhet til rettssted og kompetansearbeidsplasser blir ivaretatt i Steinkjer.

Med hilsen

Camilla Vågan

strategi- og samfunnssjef

Vedlegg