Høringssvar fra Midt- Tromsrådet

Dato: 06.04.2022

Høringsuttalelse fra Midt-Tromsrådet – endring av domstolstruktur

I regjeringsplattformen fremgår det at Sp og Ap vil gjeninnføre strukturen i domstolene slik de var før domstolsreformen i 2021. Dette for å ivareta borgernes rettsikkerhet og sikre selvstendige tingretter med stedlig ledelse. Midt-Tromsrådet støtter gjeninnføringen generelt og gjeninnføring av Senja Tingrett spesielt.

Regjeringsplattformen ligger videre opp til at de mindre tingrettene skal styrkes å gjøres mindre sårbare. Det vil således være et viktig politisk ansvar å sørge for at de mindre tingrettene som nå gjenoppstår, gis tilgang til nødvendige ressurser for å sikre en forsvarlig saksavvikling for det rettssøkende publikum. Dette i motsetning til slik det var tidligere der man opplevde at de mindre tingrettene ofte stod bakerst i køen når det gjaldt ressurstildeling.

Midt-Tromsrådet peker videre på at det også vil være svært viktig å få opphevet "forskrift om felles ledelse". Etter rådets syn vil det gi liten mening at Senja tingrett gjenoppstår som selvstendig domstol, dersom Domstolsadministrasjonen gis anledning til å benytte "forskrift om felles ledelse" til å legge Senja tingrett administrativt inn under Tromsø.

Å opprettholde dagens domstolstruktur hvor Finnsnes skal være et satellittkontor legger til rette for en raskere nedleggelse av rettsstedet Senja, på sikt. Denne fremgangsmåten kjenner man igjen fra andre offentlige etater.

Det er ikke bare arbeidsplassen ved det enkelte rettssted som er truet. En domstol tiltrekker seg også advokatkontorer og andre aktører som ser verdien i å være nær en domstol. Etter reformen kan saker i større grad flyttes inn til det som i realiteten er tingrettens hovedsete og da vil over tid også de juridiske miljøene sentraliseres.

Senja tingrett som selvstendig domstol vil være langt mer robust mot nedleggelse enn det som i dag er tilfelle med bare et rettssted på Finnsnes.

Midt-Tromsrådet behandlet saken 4. april 2022 og gjorde følgende vedtak:

· Midt-Tromsrådet ser det som en klar styrke at Senja tingrett nå gjenoppstår, da dette vil gi en fremtidig trygghet til lokale domstoltjenester også i fremtiden.

· Midt-Tromsrådet går derfor inn for en reversering av domstolsreformen og gjenopprettelse av Senja tingrett som en selvstendig domstol med stedlig ledelse.

Sørreisa, 4. april 2022

Med vennlig hilsen

Toralf Heimdal

Leder i Midt-Tromsrådet