Høringssvar fra Steinkjer kommune

Dato: 08.04.2022

Steinkjer kommune støtter forslaget om at Inntrøndelag tingrett gjenopprettes som selvstendig domstol.

Inntrøndelag tingrett var en solid domstol som leverte på alle parametere som Domstolkommisjonens utredning, NOU 2019:17 Domstolstruktur, la til grunn for å samle til større tingretter. Både mht kvalitet, fagmiljø, saksbehandlingstid, nye og tidsmessige bygninger med digitale løsninger, og størrelse på rettskretsen med nært 100.000 innbyggere. Inntrøndelag tingrett var førsteinstansdomstol for 8 kommuner i Trøndelag.

Det forutsettes at det ved en gjeninnføring av tidligere struktur iverksettes tiltak som sikrer fleksibilitet og samarbeid mellom domstolene slik at kvalitet og saksbehandlingstid blir mest mulig lik fra tingrett til tingrett. I dette ligger, blant annet, at domstolene kan behandle barnesaker og tilby rettsmekling.

Domstolreformen 21, hvor blant annet Inntrøndelag tingrett har mistet status som egen tingrett, kan på sikt føre til nedbygging av Steinkjer som rettssted. Dette kan svekke fagmiljøet, ikke bare i domstolen, men også andre juridiske miljøer på Innherred over tid. En domstol tiltrekker seg advokatkontorer og andre aktører som ser nytten i å være nær en domstol. En følge av domstolreformen 21 kan være at saker i større grad flyttes inn til det som i realiteten er tingrettens hovedsete og da vil etter hvert også de juridiske miljøene sentraliseres.

Steinkjer kommune støtter også forslaget om å gjenopprette Nord-Trøndelag jordskifterett. Det må gjennomføres tiltak for å bedre samarbeid og styrker sårbare domstoler.

Av hensyn til de ansatte i domstolene bør det søkes en rask avklaring rundt fremtidig organisering. Det bør også sikres at løsningen er bærekraftig og står seg over tid.

Vedlegg