Høringssvar fra Ansatte ved rettssted Tynset, Østre Innlandet jordskifterett

Dato: 21.04.2022

Høringsuttalelse fra ansatte – Østre Innlandet jordskifterett, rettssted Tynset (tidligere Nord-Østerdal jordskifterett)

Viser til høringsbrev av 26.01.2021. Undertegnede, ansatte ved rettssted Tynset, ønsker å komme med en særskilt uttalelse til hovedspørsmålet i høringsbrevet. Vi vil innledningsvis presisere at vi oppfatter det slik at høringen ikke er en evaluering av gjeldende organisering, men at den gjelder spørsmålet om hva som vil være den beste organiseringen framover. Vi vil videre presisere at vi som ansatte i Østre innlandet jordskifterett har arbeidet hardt og lojalt for å få til en best mulig organisering av Østre innlandet jordskifterett innenfor dagens rammer. Noe vi synes vi sammen med god ledelse har lyktes med. Når spørsmålet om hva som er den beste organiseringen nå igjen er satt på dagsorden mener vi det allikevel er riktig å gi uttrykk for hva vi mener vil være den beste og mest robuste organiseringen for å betjene våre brukere i Nord-Østerdal i årene som kommer.


Jordskifterettens organisering må vurderes ut fra jordskifterettens samfunnsoppdrag

Vi oppfatter det slik at mye av fokus rundt organiseringsspørsmålet har vært knyttet til de sakstypene tingretten har. Det er da viktig å ha med seg at jordskiftets særpreg er temmelig annerledes enn tingrettens. Jordskifterettens særpreg er rettsendrende saker (jordskiftesaker) som kjennetegnes med mange parter, selvprosederende parter og saker hvor man sammen med partene søker å finne den beste løsningen gjennom hørings- og medvirkningsprosesser. Slike prosesser må ofte gå over lengre tid med hyppig kontakt med partene. En sterk lokal tilstedeværelse er helt avgjørende for at jordskifteretten skal kunne løse oppdraget godt.

Tynset som rettssted eller egen domstol for Nord-Østerdal

Nærhet til våre brukere er viktig ut fra det som er sagt foran. Nord-Østerdal jordskifterett (med kontor på Tynset) ble opprettet som egen domstol i 1986 som følge av at det ble for tungrodd å administrere sakene i Nord-Østerdal fra Hamar. Det er derfor viktig med fysisk tilstedeværelse på Tynset. Vi mener det sikres best ved at Tynset i framtiden blir kontorsted for en jordskifterett som dekker Nord-Østerdal/Fjellregionen fordi:

· Det er store avstander. Mellom rettsstedene Hamar og Tynset er det 21,5 mil. Avstanden gjør det svært utfordrende og ressurskrevende å drive en forsvarlig personalforvaltning, med tilstrekkelig tilstedeværelse av leder. Dessuten vil ansatte nødvendigvis måtte bruke mer tid til administrative gjøremål fordi alle prosesser blir mer komplekse og det kreves tid til fysisk samvær mellom de ansatte for å utvikle og vedlikeholde felles kultur mv.

· I dagens modell er det ikke stedlig ledelse på Tynset. Dette er svært uheldig for en enhet på 8 ansatte med 3 forskjellige yrkesgrupper. Risikoen med en slik organisering er stor med fare for at det oppstår uformell stedlig ledelse og konflikter som får utvikle seg uten at det tidsnok blir tatt tak i.

· Ordningen med rettssted er for lite robust med tanke på varig tilstedeværelse. Vi frykter at risikoen for reduksjon eller nedleggelse øker når det politiske fokuset på domstolene forsvinner om noen år. Vi har i forkant av omorganiseringen dessverre registrert en meget sterk vilje og evne til sentralisering hos administrativ og politisk ledelse. Det er ingen grunn til å tro at dette har endret seg. Vi tror derfor at en selvstendig domstol i større grad vil sikre tilstedeværelse av jordskifteretten i Nord-Østerdal.


Justering av rettskretsgrenser

De sørligste kommunene i Trøndelag bør sokne til Tynset. Avstanden fra Tynset til Røros er kun 5,4 mil. Avstanden fra Trondheim er tre ganger så lang (15,4 mil). Fjellregionen har felles eiendomshistorisk bakgrunn, preget av Røros kopperverk og den felles bruken av utmarka og fjellet. Dette er et fagområde hvor ansatte på Tynset har god kompetanse. I den forbindelse kan det også nevnes at reisetid og reiseavstand til de nordre deler av Nord-Gudbrandsdal er kortere fra Tynset enn fra Lillehammer.

Tiltak for å fordele saker på tvers av domstolene

Vi støtter tiltak for å utjevne arbeidsmengden mellom jordskifteretter. Det er ordninger i dagens lovverk som ikke er utnyttet fullt ut. Det må gis sterkere fokus og insitamenter for bruk av «tilkalt dommer» og bruk av ingeniørene på tvers av domstolene.

Tynset, 20.04.22

Magnar Often
jordskiftedommer

Harry E. Tjernstad
jordskiftedommer

Anton D. Solberg
jordskiftedommer

Jan Roger Olsson
overingeniør

Torger Høsøien
overingeniør

Tove Mette Tveråen
overingeniør