Høringssvar fra Birkenes kommune

Dato: 25.04.2022

Birkenes kommune er opptatt av faglig kompetent og effektiv drevet domstol og jordskifterett. Særlig vil hensynet til kapasitet og kompetanse i barnesaker veie tungt. Ny organisering har ført til sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse.

Kommunen registrerer at både ledelse og ansatte ønsker videreføring av dagens struktur og har ikke fått innspill fra andre om å gå tilbake til tidligere organisering. Birkenes kommune støtter derfor at:

  • Dagens struktur ved Agder tingrett opprettholdes
  • Videreføre dagens struktur i Jordskifteretten
  • Lovfeste dagens rettskretser og rettssteder
  • Lovfeste at rettssteder i jordskifteretten med 4 dommerårsverk eller mindre ikke skal nedbemannes

Høringssvaret er gitt med forbehold om at Birkenes kommunestyre i møte 5. mai vedtar dette. Skulle kommunestyret vedta å avgi annen uttalelse, vil kommunen melde ifra om dette til departementet 6. mai.