Høringssvar fra Agder statsadvokatembeter

Dato: 19.04.2022

Høring av endringer i domstolsstruktur - svar fra Agder statsadvokatembeter:

Det vises til departementets brev 22/371-EGBA av 26.1.22 "Høring av endringer i domstolsstruktur".

Agder statsadvokatembeter gir herved slik høringsuttalelse:

På tingrettsnivå forholder Agder statsadvokatembeter seg til det sammenslåtte Agder tingrett, som er fordelt på tre rettssteder; Lister, Kristiansand og Arendal.

Før sammenslåingen hadde embetet et godt samarbeid med sorenskriverne i Lister, Kristiansand og Aust Agder tingrett. Embetet hadde også gode erfaringer med straffesaksavviklingen i tingrettene før sammenslåingen. Vi opplevde sjelden problemer med å få berammet saker. Vi gjennomførte årlige samarbeidsmøter med de tre sorenskriverne der også straffesaksledelsen i Agder politidistrikt og representanter for faste forsvarere/bistandsadvokater/Advokatforeningen deltok. Samarbeidsmøtene munnet ut i forpliktende referater for oppfølging av samarbeidsrutiner og rutineendringer. De gode samarbeidsrelasjonene var avgjørende for at embetet sammen med straffesaksledelsen i Agder politidistrikt tidlig i Covid-19 pandemien etablerte et konstruktivt samarbeidsforum med de tre sorenskriverne i Lister, Kristiansand og Arendal for å håndtere pandemiens utfordringer for straffesaksavviklingen. Da vårt samarbeid med tingrettene i Agder var gode, og fordi straffesaksavviklingen fungerte godt så vi vel ikke noe behov for endring av domstolsstrukturen av hensyn til straffesaksbehandlingen, som er påtalemyndighetens ansvarsområde.

Sammenslåingen av Lister, Kristiansand og Aust Agder tingrett viderefører de tre rettsstedene. For statsadvokatene betyr dette at vi forholder oss til de samme rettssteder som før når vi utfører aktorater.

Domstolskommisjonen leverte i sin tid en grundig utredning. Uavhengig av om man er enig eller uenig i den gjennomførte omorganiseringen, mener vi at modernisering av domstolene måtte settes på dagsorden. Den sammenslåtte Agder tingrett har nå virket i ca ett år, så våre erfaringer med "nyvinningen" er begrenset til dette tidsrom. Erfaringene hittil er positive. Vi har etablert et godt samarbeid med den nye sorenskriveren i Agder tingrett. Herunder har sorenskriveren tatt initiativ til etablering av en arbeidsgruppe med representanter fra tingretten, Agder statsadvokatembeter og politiet. Målet er at vi sammen skal forbedre "straffesaksflyten" i systemene. I tillegg legges det opp til at vi også videre fremover skal ha årlige samarbeidsmøter med alle tre rettssteder. Vi tror at den nye strukturen vil borge for likere rutiner på de de tre rettsstedene, dette vil være en fordel for aktorene, herunder statsadvokatene, som utfører aktorater på mer enn ett rettssted. Vi anser det også som positivt at den nye strukturen borger for god utnyttelse av dommerkapasiteten på tvers av de tidligere rettskretsene. Dette vil være en fordel hvis det blir vanskelig å få berammet en sak på dommer stedsplassert ved rettsstedet. Sett i ettertid kan vi også spekulere på om ikke samarbeidet under Covid-19 pandemien hadde vært enda enklere om vi bare hadde hatt en sorenskriver å forholde oss til.

En viktig faktor ved min argumentasjon ovenfor er at den sammenslåtte Agder tingrett virker innenfor et begrenset geografisk område; ett fylke. Ved åpning av ny vei mellom Kristiansand og Mandal høsten 2020 antas kjøretiden fra rettsstedet lengst vest, Lister, til rettsstedet lengst øst, Arendal, å være under 2 timer. Kristiansand ligger " i midten" i regionen. Relativt kort avstand mellom rettsstedene bidrar nok til å redusere ulempene ved "fjernledelse" av en sammenslått tingrett.

Agder statsadvokatembeter har ikke fanget opp "misnøye" hos brukere i straffesakskjeden etter etableringen av Agder tingrett.

Basert på de begrensede erfaringer vi så langt har med nyetableringen legger vi til grunn at den nye domstolsstrukturen vil virke godt i Agder.

Vår erfaring er at usikkerhet om fremtidig organisering og prosesser med omorganisering av etater kan skape intern uro og ressurstap. I Agder mistet to sorenskrivere sin funksjon som sådan ved sammenslåingen. En reversering av domstolsreformen vil i Agder kunne bidra til uro, hvilket ikke er ønskelig.

Agder statsadvokatembeter kan derfor ikke, i forhold til straffesaksavviklingen, pr nå tilrå en reversering av domstolsstrukturen i Agder.

Kristiansand 19.4.22

Erik Erland Holmen

førstestatsadvokat

Agder statsadvokatembeter