Høringssvar fra Innlandet Venstre

Dato: 26.04.2022

INNLANDET VENSTRE HØRINGSUTTALELSEVEDRØRENDE DOMSTOLSREFORMEN

Det vises til ovenfor nevnte sak der høringsfristen utløper 26.04.2022.

Innlandet Venstre mener det er forhastet og en fare for rettssikkerheten å reversere domstolsreformen så lenge den ikke har vært utprøvd tilstrekkelig lenge til å ha blitt undergitt evaluering.

Det bør gjøre inntrykk at både Barneombudet,Høyesterett, Juristforbundet, Dommerforeningen, Domstolsadministrasjonen samt landets førstelagmenn og et stort flertall av sorenskriverne støtter den nye organiseringen av tingrettene, og mener rettssikkerheten ivaretas bedre gjennom reformen.

Den 18.03.2022 kunne vi også lese i Hamar Arbeiderblad at 30 av 31 ansatte i Østre Innlandet tingrett ønsker å videreføre dagens organisering.

Da domstolsreformen ble behandlet av den forrige regjeringen, tok Innlandet Venstre til orde for å beholde minst ett sorenskriverembete i Oppland og ett i Hedmark. Dette fikk vi gjennomslag for.

Videre krevde vi at domstolsadministrasjonen ikke skal gis anledning til å nedlegge fast bemannede rettssteder, uten at departementet har godkjent det. Også dette fikk vi gjennom. Alle rettsstedene ble opprettholdt med fast bemanning og med økt samletantall stillinger.

Før reformen ble gjennomført var flere av fagmiljøene små, og saksbehandlingstiden varierte mye mellom tingrettene. Hovedformålet med reformen var å styrke rettssikkerheten ved etablering av større fagmiljøer under felles ledelse, og sikrelikere og kortere saksbehandlingstid.

Domstolsreformen trådte i kraft 1. mai 2021. Hvis reformen reverseres kort tid etter at den egentlig har kommet i gang, har reformarbeidet vært forgjeves.Reversering av reformen nå framstår i realiteten som symbolpolitikk og sløsing med offentlige midler.

Innlandet Venstre vil på bakgrunn av dette anbefale atdomstolsreformen ikke reverseres, og uansett ikke før reformen har vært undergitt grundig evaluering.

Skulle det åpnes for reversering av deler av reformen, bør det i tilfeller skje med grunnlag i en helhetsvurdering i det enkelte tilfelle. Det bør ikke være tilstrekkelig at den kommunen der domstolen eller rettsstedet ligger, eventuelt andre kommuner i distriktet, måtte ønske reversering.

26.04.2022

Sjur Skjævesland

Fylkesleder i Innlandet Venstre