Høringssvar fra Øystre Slidre kommune

Dato: 01.04.2022

1. Kommunestyret i Øystre Slidre meinar at samarbeidet mellom rettsstadene etter omorganiseringa er positiv, og bør kunne halde fram også om ein går attende til domstolstrukturen vi hadde før endringa i 2021. Det er viktig å sikre langsiktige og gode løysingar for domstolsstrukturen i Norge, som tek i vare rettstryggleiken for den enkelte og rettsmiljøa uavhengig av kvar du bur i landet. Kommunestyret i Øystre Slidre ønskjer at Valdres Tingrett skal opprettas att som sjølvstendig domstol med eigen sorenskrivar.

2. Kommunestyret i Øystre Slidre forventar at eventuelle framtidige endringar av domstolstrukturen, skal til Stortinget for politisk handsaming