Høringssvar fra Parat - Romerike og Glåmdal tingrett

Dato: 25.04.2022

Høringssvar vedrørende domstolstrukturen

Parat i Romerike og Glåmdal tingrett har valgt å inngi sitt eget høringssvar om domstolstrukturen. Parat sine medlemmer ønsker fremfor alt å belyse hva som fungerer og hva som ikke fungerer i både strukturen vi har nå, samt i den tidligere strukturen. Dette er derfor ikke en uttalelse som vil besvare et «ja» eller «nei» spørsmål med tanke på reverseringsspørmålet. Grunnen til at vi har valgt denne linjen er for å ha fokuset på det vi mener betyr noe i denne saken; rettssted, arbeidsplasser, arbeidsoppgaver og miljø.

I flere sammenhenger er det presisert at reverseringsspørsmålet ikke berører spørsmålet om at rettsstedene skal bestå. Vi ser at dette allikevel er noe vi vil ta opp i vårt svar fordi det i det lange løp og i den store sammenhengen vil ha betydning. Alt henger sammen. Vi er i dag 3 rettssteder i Romerike og Glåmdal tingrett; Eidsvoll, Lillestrøm og Kongsvinger. Det er en reell frykt blant flere av våre medlemmer at vi kan ende opp med en samlokalisering av disse slik vi er organisert i dag. Tanken om at et nytt tinghus på Lillestrøm som er under planlegging vil kunne romme flere ansatte, og gjøre en eventuell samlokalisering enklere, er ikke et utenkelig scenario over tid. At reisevei for brukerne av domstolen vil bli utrolig lang for enkelte er det ikke tvil om. Samtidig kan vi heller ikke se for oss grunnlovsbygda Eidsvoll uten et tinghus i fremtiden. Rettsstedene generer også arbeidsplasser i kommunene vi er lokalisert, og er også med på å opprettholde et godt tilbud til innbyggerne i nabokommunene. Samtidig står vi som en større domstol sterkere hvor vi kan fordele ressursene etter sakstrykket.

Ser vi videre på våre medlemmers arbeidsplasser og arbeidsoppgaver så har det blitt mer å gjøre som saksbehandler etter sammenslåingen av domstolene. Arbeidet kan føles mindre oversiktlig og sakstrykket er høyt. Vi behandler saker på tvers i domstolen for å utjevne arbeidstrykket, noe som oppleves både positivt, men også negativt. Vi får ikke den samme samhandlingen vi ville ha fått ved å sitte på samme sted som dommeren, men vi avlaster sakstrykket for de på de andre rettsstedene. I dagens organisering har vi flere å spille på ved fravær, noe som oppleves som mer fleksibelt. Det er også utarbeidet bedre rutinebeskrivelser på de fleste fagområdene, samt at det er egne faggrupper. Dette sikrer lik praksis mellom rettsstedene i domstolen. Det oppleves samtidig at saksbehandlingsstillinger ikke blir nevnt med tanke på styrking av ressurser. Dette gir signaler om en dårlig forståelse for alt arbeidet saksbehandlerne gjør fra sentralt hold. Digitaliseringen i domstolene kan heller ikke forsvare en eventuell struping av saksbehandlerressurser.

Når det kommer til spørsmålet om stedlig ledelse har meningene vært noe delt, men slik det er i dag frekventerer lederne mellom rettsstedene så å si ukentlig. At lederne er synlige for ansatte er viktig, og dette tiltaket er bra, men vi ser allikevel at fast stedlig ledelse har vært et savn for noen på de tre rettsstedene etter sammenslåingen.

Avslutningsvis vil vi fremheve at spørsmålet om reversering ikke er svart/hvitt! Parat sine medlemmer er en gjeng engasjerte medarbeidere som har kommet med konstruktive tilbakemeldinger underveis ved utarbeidelsen av dette høringssvaret. Alle er forent om at det finnes både fordeler og ulemper slik vi er organisert i dag, og det samme med hvordan vi var organisert tidligere; som selvstendige domstoler. Uansett utfall kommer alle til å forholde seg lojalt til beslutningen som tas, men vi ønsker ro. En endring i domstolloven vil være på sin plass for å forhindre denne type uro for vår arbeidsplass i fremtiden. Vi kan ikke fortsette med at domstolstrukturen dras frem som et «ess i erme» på forhandlingsbordet blant politikerne.

Ine Hageberg

Hovedtillitsvalgt for Parat – Romerike og Glåmdal tingrett