Høringssvar fra Vik Senterparti

Dato: 25.04.2022

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Dykkar ref. 27/371

Høyringssvar frå Vik Senterparti gjeldande sturkturendringar for domstolane

Vik Senterparti tilrår at gjeldande struktur for Sogn og Fjordane jordskrifterett vert endra tilbake til ordninga før domstolreforma i 2021. Vik Senterparti vil at Indre Sogn jordskifterett skal vera ein sjølvstendig domstol med tilhøyrande lokal domstolleiing.

For fullstendig høyringsuttale med grunngjeving; sjå vedlegg 1.

I vedlegg 2 ligg protokoll frå formannskapet i Vik kommune 7.april 2022, der Vik Senterparti sitt framlegg til uttale frå Vik kommune går fram.

mvh

Marianne Bøthun - leiar

Siri W. Bøthun - gruppeleiar

Vedlegg