Høringssvar fra Parat - Buskerud tingrett

Dato: 22.04.2022

Svar på høring endringer av domstolstruktur fra PARAT sin medlemmer ved Buskerud tingrett.

Innledning:

Vi viser til høringsbrev av 26.01.2022 med forslag om å «gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolreformen 2021.»

Etter sammenslåingen består Buskerud tingrett av rettsstedene Hallingdal, Kongsberg, Hokksund og Drammen. Domstolen har 26 årsverk på saksbehandlersiden. Av disse årsverkene så er det 7 saksbehandlere som er medlemmer av PARAT.

Som lokal tillitsvalgt for PARAT-medlemmene har jeg innhentet deres synspunkter på høringsforslaget. Rettssted Hallingdal sender også inn egen uttalelse.

Saksbehandlerne som tilhører PARAT er ikke positive til sammenslåingen til Buskerud tingrett. Vi er for reversering. Synspunktene om dette kommer i punkt 2. Det er med en «bismak» vi sier det. For det er veldig fint å ha et større fagmiljø og flere kollegaer å spille på, men ledelsen i Buskerud tingrett har ikke kommet med konkrete svar eller tanker på hvordan vil skal bli en tingrett. Det har nesten gått 1 år etter sammenslåingen at ledelsen nå begynner å komme med hvordan de tenker tingretten skal organiseres.

Generelle synspunkter på dagens struktur og forslaget om tilbakeføring:

PARAT oppfatter sammenslåingsprosessen i Buskerud tingrett har kommet relativt kort. Det er usikkert hvilket potensial som ligger i videre gjennomføring av sammenslåingen.

Høringsnotatet er uklart med hensyn til konsekvensene av eventuell tilbakeføring. Det må skje en helhetlig vurdering av strukturen. Dersom kun enkelte tingretter oppløses, men andre forsetter som i dag, vil det være svært uheldig for domstolstrukturen i Norge.

Stedlig ledelse mangler. Det gir svekket ressursutnytting og forsinkelser i saksbehandlingen, samt manglende informasjonsflyt. Fjernledelse av mange rettssteder fungerer ikke på grunn av manglende tilstedeværelse når det trengs.

Tildeling av saker til dommere fra andre driftssted fører til flytting av saker til andre driftssted i strid med forutsetningen om lokal behandling. Parter og aktører må reise dit dommeren er. Ikke mulig å gjøre noe med - dommeren på saken bestemmer.

Rettsmeklinger gjennomføres der dommeren er, og ikke der saken hører til, med gradvis uthuling av forutsetningen om behandling av saker der saken hører til.

Ikke god nok lokal oversikt over innkomne saker, og kontroll med at de er tildelt riktig driftssted. Sentralt saksinntak fungerer dermed dårlig og gir liten oversikt på de enkelte driftsstedene. Oversikt avgjørende for god saksavvikling.

Saker registreres andre steder enn ved det driftssted den hører til. Politiet ønsker å begrense reisevirksomhet og muligheter utnyttes for å beramme saker nærmest mulig aktors faste arbeidssted i sakene.

De sammenslåtte rettskretsene medfører at lokale advokater taper oppdrag fordi bostedsforbeholdene oppheves, og oppdrag går til advokater i sentrale strøk i rettskretsen. Advokat dekningen i distriktene forvitrer over tid. Usikkerhet om varig opprettholdelse av de enkelte driftssted påvirker rekrutteringen til dommere og saksbehandlere og begrenser nyetablering av advokater.

Samarbeidet mellom driftsstedene kan og bør fortsette uavhengig av domstolstrukturen og om det foregår mellom selvstendige domstoler. Det samme gjelder samarbeid om ferieavvikling og dekning av langvarig sykefravær når det kreves.

Små domstoler bør ha en dommerbemanning på minst to embetsdommere for å være effektive.

Ønsker om å opprettholde dagens struktur

PARAT sine medlemmer ved Buskerud tingrett ønsker reversering. Bakgrunnen for det se punkt 2 ovenfor.

Ønske om tilbakeføring ordningen til gammel struktur

Under forutsetning av at myndighetene gjennomfører tilbakeføring på landsbasis, ønsker PARAT sine medlemmer at også skal skje for Buskerud tingrett.

Det er ikke mulig å ha tilstedeværende ledelse med så mange rettssteder.

Buskerud tingrett har fire med ulik størrelse og stor avstand gjør det vanskelig å oppnå styrket fagmiljø og mulighet for moderat spesialisering.

Nøytralt standpunkt

Ingen.

Synspunkter på forslag til endringer ved reversering.

Samarbeidet mellom driftsstedene kan og bør fortsette uavhengig av domstolstrukturen og om det foregår mellom selvstendige domstoler. Det samme gjelder samarbeid om ferieavvikling og dekning av langvarig sykefravær når det kreves.

Små domstoler bør ha en dommerbemanning på minst to embetsdommere for å være effektive.

Drammen 7. april 2022

Med vennlig hilsen

Cathrine H Husemoen

Førstekonsulent

Buskerud tingrett.

Tillitsvalgt for PARAT i Buskerud tingrett