Høringssvar fra Salten Regionråd

Dato: 25.04.2022

Høringsinnspill – høring av endringer i domstolstrukturen

Vi viser til forslag til endring i domstolstruktur som er sendt på høring med høringsfrist 26. april 2022.

Salten Regionråd støtter Rødøy kommunes krav om å tilhøre Salten tingrett, jf. vedtatt uttalelse av Rødøy formannskap den 20.04.2022.

37/2022 Justis- og beredskapsdepartementet - Endringer i domstolstruktur. Høringsuttalelse Formannskapets behandling i møte den 20.04.2022:

Rødøy har ingen interesse av at reformen reverseres. Det vil tvert imot være til stor ulempe. Vi ber om at domstolsreformen opprettholdes, slik den ble vedtatt i 2020. Dette gjør at vi kan:

· få felles forliksråd med kommunene Gildeskål og Meløy, som tilhører samme lensmannsdistrikt som Rødøy. Et felles forliksråd er viktig for å begrense habilitetsproblematikk i Rødøy og de andre kommunene.

· samkjøre lensmannsdistrikt og rettskrets, så fengslingsmøter, rettssaker og avhør kan gjennomføres i samme krets. Det vil gjøre gjennomføringen av disse enklere for politi og påtalemyndighet ved at reisetid blir sterkt redusert.

· få samlokalisert tingrett og jordskifterett.

· sikre sterke og attraktive fagmiljøer i rettskretser hvor disse er relativt små, selv etter gjennomføring av domstolsreformen.

Dersom reformen likevel reverseres og Salten og Lofoten tingrett opphører, ber vi om at Rødøy kommune får høre til Salten tingrett, ikke Helgeland som før reformen.

Vedlegg