Høringssvar fra Bømlo kommune

Dato: 11.04.2022

Høyringssvar frå Bømlo kommune

Bømlo kommune har hatt sak «PS 28/22 UTTALE - HØYRING OM ENDRING AV DOMSTOLSTRUKSTUR» oppe til politisk handsaming.

Kommunestyret gjorde slikt vedtak:

Regjeringa oppfordrar no kommunane til å komma med høyringsinnspel i forbindelse med reversering av domstolsreforma. Den gjennomførte domstolsreforma har vore ei god reform og har styrka rettstryggleiken for innbyggjarane i Sunnhordland. Domstolsreforma er eit godt eksempel på desentraliserte strukturendringar. Ingen domstolar er lagt ned, ingen ansatte er flytta på og ingen dommarar eller andre ansatte har mista jobben sin.

Barn og unge har fått ein betre rettstryggleik, og dette er støtta gjennom tilbakemeldingar frå barneombodet. Barneombod Inga Beie Engh fortel fylgjande: "Ved å reversere domstolsreformen styrker man ikke rettsikkereheten, man svekker rettsikkerheten og det gjelder særlig for barn og unge". "Barnesakene er veldig vanskelige og kompliserte. Derfor krever disse sakene et tungt større faglig miljø ved domstolene. Alle dommere må inngå i et større faglig fellesskap for å utvilke seg og følge med".

Det er ingen faglege råd som tilseier at me bør gå tilbake til den gamle strukturen for domstolane, som også Riksrevisjonen var stekt kritisk til.

Kommunestyret legg til grunn at det fortsett vert arbeida for å finna felles lokale for tingretten og jordskifteretten på Stord, fortrinnsvis i eit nytt Statens hus.