Høringssvar fra Froland kommune

Dato: 08.04.2022

Froland kommunestyre har i møte 24.03.2022 gjort følgende vedtak:

Kommunestyret støtter Østre Agders uttalelse til revisjon av domstolstrukturen:

"Østre Agder-samarbeidet ber om at Stortinget ved behandling av sak om reversering av domstolsreformen fatter vedtak i lovs form som sikrer at det er Stortinget som skal ta stilling til endringer i rettssteder i landet jfr forslaget i brevet fra representantskapets leder til stortingsrepresentantene.

Østre Agder-samarbeidet registrer at det er bred enighet ved Agder tingrett blant ledelse og medarbeidere om at erfaringene med den nye tingretten er gode. Virksomheten ved de tre rettsstedene videreføres i full bredde og forutsetningene for faglig styrking av arbeidet ved den nye domstolen er gode. Representantskapet erkjenner at dette kommer hele landsdelen til gode. Det bidrar også til å styrke forutsetninger for å lykkes med for eksempel etablering av høyere utdanningstilbud innenfor jus ved UiA, noe hele landsdelen står bak!

Norge har opplevd at rettsbeslutninger ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol har underkjent rettsavgjørelser fattet i norske domstoler. Dette understreker viktigheten av å ha høy kompetanse ved den enkelte domstol når rettsavgjørelser fattes. Østre Agder-samarbeidet merker seg at Agder tingrett har etablert en egen faggruppe innen barnerett og at denne yter verdifulle innspill til videreutvikling av rettspraksis på feltet i Norge. Dette fagmiljøet ved Agder tingrett er en viktig ressurs når kommunene i Agder skal styrke kompetansen blant sine ansatte som arbeider med barn og ungdom.

Totalt er det etablert 13 faggrupper ved Agder tingrett det sikrer bred faglig styrking av rettes virksomhet og det faglige ansvaret for kompetanseutvikling ved at ledelsen for de ulike faggruppene er spredd. Blant annet er tre ledet fra Arendal rettssted.

Østre Agder-samarbeidet IPR ønsker at Agder tingrett skal videreføres som en virksomhet med tre rettssteder Arendal, Kristiansand, Farsund med en desentralisert ledelsesstruktur. Vedtaket bygger på at Stortinget gir de tre rettsstedene forankring i domstolsloven og at endringer vedrørende landets rettssteder kun tilligger Stortinget.

Agder tingrett har vist vilje til å styrke hvert av de tre rettsstedene med nødvendig teknisk utstyr i rettssalene på alle de tre rettsstedene. Dette tolker Østre Agder samarbeidet som et uttrykk for at Agder tingrett ønsker å tilrettelegge for likt teknologisk nivå i hele Agder.

Et godt alternativ til å reversere reformen, er å lovfeste rettsstedene."

Vedlegg