Høringssvar fra Vestnes kommune

Dato: 25.04.2022

Svar på høyring om endringar i domstolstruktur frå Vestnes kommune


Formannskapet sitt vedtak

Vestnes kommune støtter regjeringens forslag om reversering av Domstolsreformen av 2021, men henstiller til et tett samarbeid mellom de ulike rettsstedene i fylket.

Samtidig ønsker vi å presisere viktigheten av politisk styring for å unngå at Domstoladministrasjonen selv tar denne type strukturbeslutninger, uten at de totale samfunnsinteressene er vurdert.


Heile behandlinga med alle framlegg til vedtak i saka ligg vedlagt.

Vedlegg