Høringssvar fra Bindal kommune

Dato: 21.04.2022

Domstolstruktur på Helgeland

Etter domstolsreformen ble Tingrettene i Brønnøysund, Mo i Rana og Sandnessjøen slått sammen til en rettskrets (tingrett) bestående av 3 likeverdige rettssteder. Den nye domstolstrukturen har virket kort tid og fra Bindal kommune sin side er det vanskelig å avgjøre om denne organisering på lang sikt bidrar til bedre eller dårligere tjenester for vår region.

Vi har merket oss at det fra ulike fagmiljøer, for eksempel fra advokater, politi og påtalemyndighet, gis signaler om tilfredshet så langt. Nasjonalt har en også merket seg at særlig barne- og familiesakene synes å få mer forsvarlig behandling ved at man i de nye og større rettskretsene har større tilgang på erfarne dommere. Vi har også merket oss at ansatte ved Brønnøy er svært positive til dagens struktur og mener dette gir bedre tjenester for innbyggere, gjør det enklere å samarbeide på tvers mellom rettsstedene i Helgeland og til og med er med på å trygge fremtiden til Brønnøy som rettsstedet. Mye kan tale for at den nye organiseringen åpner for bedre kapasitetsutnyttelse og mer robuste fagmiljøer.

En reversering vil medføre at Brønnøy tingrett bli en av de minste domstolene i landet. Dette er ikke nødvendigvis en situasjon som på sikt gjør opprettholdelse av Brønnøy tingrett tryggere enn den er i dag.

En vesentlig utfordring er at man lokalt i Bindal kommune ikke føler tilstrekkelig trygghet for at rettssted Brønnøysund vil bli satset på for framtiden. Innenfor offentlig sektor har man mange eksempler på at ressursene over tid flyttes fra de mindre enhetene og samles i en større enhet etter sammenslåing. Erfaringer tilsier også at dette ofte er det samme stedet som ledelsen sitter og resultatet blir en sentralisering og at tjenester og arbeidsplasser forsvinner fra de mindre stedene.

Bindal kommune mener det er viktig at ledelsen i en «distribuert organisasjon» med èn tingrett som organisatorisk er plassert på ulike geografiske lokasjoner også får føringer og måles på at organisasjonen, de ansatte og tjenesten forblir distribuert. Ledelsen i en slik organisasjon bør på samme måte være «distribuert» slik at man har stedlige representanter inn i ledergruppen, både for å sikre god kvalitet på tjenester lokalt og en utvikling av organisasjonen på de enkelte lokasjonene.

Vi kan heller ikke se at man med dagens lovgivning har tilfredsstillende garanti for å ivareta rettsstedets eksistens i framtiden. Bindal kommune ønsker derfor at det gjøres en endring i domstollovens § 25. Det må tydelig framgå av bestemmelsen at eventuell nedleggelse eller endring av et rettssteds arbeidsoppgaver må vedtas av Stortinget.

Bindal kommune mener derfor at man bør beholde dagens struktur, men at man gjennom styringssignaler, målsetninger for ledelsen og lovgivning må styrke rettsstedene slik at de beholder tjenestetilbud, arbeidsoppgavene og bemanningen som i dag.

Britt Helstad

ordfører i Bindal kommune