Høringssvar fra Dommere ved Buskerud tingrett

Dato: 25.03.2022

Svar på høring om endringer i domstolstruktur – embetsdommerne i Buskerud tingrett

1. Innledning

Vi viser til høringsbrev av 26.01.2022, med forslag om å «gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolreformen 2021».

Etter sammenslåing består Buskerud tingrett av rettsstedene Hallingdal, Kongsberg, Hokksund og Drammen. Domstolen har per i dag 22 dømmende årsverk fordelt på sorenskriver, nestleder, tingrettsdommere og dommerfullmektiger.

Som lokal tillitsvalgt for tingrettsdommerne har jeg innhentet medlemmenes synspunkter på høringsforslaget. Dette omfatter også dommere som ikke er medlem av dommerforeningen. Følgende uttalelse er omforent, med unntak for ansatte ved rettssted Hallingdal som avgir egen uttalelse for sitt rettssted. Verken midlertidige eller nye (ikke tiltrådte) ansatte har gitt uttrykk for sin mening. Sorenskriver og nestleder er ikke del av denne uttalelsen.

Dommerne har gitt uttrykk for både positive og negative følger av sammenslåing til Buskerud tingrett. Det er enighet om disse synspunktene, som gjengis kort i punkt 2. Avveiningen av de samme synspunktene har gitt seg ulike utslag. Noen dommere mener ordningen i dag bør fortsette, mens noen dommere mener ordningen bør tilbakeføres til tidligere struktur. I tillegg er én dommer nøytral. Begrunnelse og forutsetninger for disse standpunktene framgår i punktene 3-5. I punkt 6 kommenteres subsidiære forslag til lovendringer m.m. for det tilfellet at sammenslåingen tilbakeføres.

2. Generelle synspunkter om dagens struktur og forslaget om tilbakeføring

Alle dommerne gir uttrykk for at domstolkommisjonens opprinnelige forslag for struktur var forsvarlig utredet og begrunnet. Dagens struktur ble til gjennom et lite gjennomarbeidet kompromiss, som har ført til flere ulemper.

Dommerne har pekt på at spørsmålet om tilbakeføring eller ikke vil avhenge av to premisser som begge er usikre:

a. Dommerne oppfatter at sammenslåingsprosessen i Buskerud tingrett har kommet relativt kort. Det er usikkert hvilket potensial som ligger i videre gjennomføring av sammenslåingen.

b. Høringsnotatet er uklart med hensyn til konsekvensene av eventuell tilbakeføring. Det må skje en helhetlig vurdering av strukturen. Dersom kun enkelte tingretter oppløses, mens andre fortsetter som i dag, vil dette være svært uheldig for domstolstrukturen i Norge. En samlet dommergruppe vil advare mot tilbakeføring av enkelte tingretter, mens andre forblir som de er.

Fordelene ved dagens struktur i Buskerud tingrett oppsummeres i følgende punkter:

- Ressursutnyttelse og kvalitetssikring

- Potensial for større faglig miljø og moderat spesialisering

- Økt robusthet

Ulemper ved dagens struktur i Buskerud tingrett oppsummeres i følgende punkter:

- Mange rettssteder med svært ulik størrelse og med stor avstand

- Rettssteder med ulik kultur og arbeidsmåte

- Manglende stedlig ledelse på hvert rettssted

- Summen av disse har for mange dommere medført bortfall av faglige møtepunkter og redusert følelse av fellesskap rundt arbeidsplassen vår

- Reisebelastning for dommere kan medføre utfordringer knyttet til arbeidstid samt økte samfunnsøkonomiske kostnader.

3. Ønske om å opprettholde dagens struktur

Sju dommere ønsker å opprettholde dagens struktur.

Foruten muligheten for bedre ressursutnyttelse, legger disse dommerne vekt på at det ligger et uforløst potensial i sammenslåingen, som i Buskerud tingrett ikke er forsøkt utnyttet. Det veier også tungt at man i dag ikke vet hvordan en eventuell tilbakeføring ville se ut for tingretten her sett opp mot strukturen på landsbasis.

Dommerne som ønsker å fortsette med dagens struktur ser at sammenslåingen har medført betydelige utfordringer, jf. ovenfor i punkt 2.

I stedet for å tilbakeføre ordningen, bør ulempene forsøkes møtt med ulike virkemidler:

- Ledelsen må stake ut en tydelig kurs for videre arbeid

- Det må investeres i/arbeides med organisasjonens omstillingsvilje

- Det må investeres i stedlig ledelse for hvert rettssted.

4. Ønske om tilbakeføre ordningen til gammel struktur

Under forutsetning av at myndighetene gjennomfører tilbakeføring på landsbasis, ønsker to dommere at tilbakeføring også skal skje for Buskerud tingrett.

Som begrunnelse for dette standpunktet er trukket fram følgende momenter utover det som framgår ovenfor i punkt 2:

- Rammevilkårene for Buskerud tingrett med fire rettssteder med ulik størrelse og stor avstand gjør det vanskelig å oppnå styrket fagmiljø og mulighet for moderat spesialisering.

- Det er ikke mulig å ha tilstedeværende ledelse med så mange rettssteder

5. Nøytralt standpunkt

Én dommer mener at temaet avhenger av så mange ukjente variabler, at en er nøytral til spørsmålet om opprettholdelse/tilbakeføring.

6. Synspunkter på forslag til endringer ved reversering

Dommerne i Buskerud tingrett legger til grunn at dommerforeningen/dommerforeningens lovutvalg avgir uttalelse knyttet til foreslåtte lovendringer ved en eventuell tilbakeføring.

For øvrig vil dommerne i Buskerud tingrett bemerke følgende:

- Dommerne er positive til å konvertere dommerfullmektigstillinger til tingrettsdommerstillinger på mindre rettssteder

- Dommerne støtter ikke forslaget om å endre domstolloven § 38

- Dommerne støtter ikke forslag om felles ledelse gitt tilbakeføring til tidligere struktur

Drammen, 25.03.2022

Med vennlig hilsen

Lars Edvard Landsverk

Tingrettsdommer

Buskerud tingrett