Høringssvar fra Buskerud tingrett, rettssted Kongsberg

Dato: 21.04.2022

Høringsuttalelse fra ansatte i Buskerud tingrett, rettssted Kongsberg

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev og notat 26. januar 2022.

Dette høringssvaret inngis på vegne av de ansatte ved Buskerud tingrett, rettssted Kongsberg.

Vi mener den nye strukturen etter domstolsreformen gir en dårligere domstol sammenliknet med en selvstendig domstol med stedlige ledelse. Vi ønsker primært at dagens struktur reverseres, og at vi tilbakeføres til Kongsberg og Eiker tingrett. Våre betraktninger og nærmere begrunnelse gjennomgås i det videre.

Sammenslåing med fire rettssteder oppleves krevende. Vi har vært vant med å ha en domstol med to rettssteder. Dette har fungert godt fordi rettsstedene var av ca. samme størrelse og med en akseptabel avstand dem imellom. Det ga oss også en fornuftig fleksibilitet både i forhold til dommerkapasitet og saksbehandlerkapasitet. Når vi nå har fått fire rettssteder, med ulike rutiner, størrelse og kultur, ser vi en økning i interne møter og en «byråkratisering» i saksbehandlingen som medfører økt bruk av vår tid til intern møtevirksomhet og mindre tid på våre egentlige oppgaver.

Buskerud tingretts avdelinger dekker videre et stort geografisk område, med relativt lang reiseavstand mellom rettsstedene, særlig til rettsstedet Hallingdal, noe som vanskeliggjør fysiske møter. Dette gir mindre grad av fellesskapsfølelse og rom for diskusjoner og dialog. Vår administrasjonssjef sitter også i Drammen, noe som gjør at vi blir fjernledet. Vi opplever derfor nå noe større avstand mellom ledelsen og beslutninger som tas, og til oss som ansatte. Dette påvirker igjen vår mulighet for i praksis å ta del i og påvirke beslutninger som direkte virker inn på egen arbeidshverdag, slik vi i større grad opplevde før sammenslåingen. Vi opplever også en økt bruk av instrukser og detaljstyring, som igjen gir oss en mindre grad av følelsen av selvbestemmelse. Kommunikasjon og samarbeid innad er tidvis mer krevende, og noe det brukes mer tid på enn før.

De fire rettsstedene i Buskerud tingrett er heller ikke likeverdige i størrelse og vi opplever, i strid med Storting og regjering forutsattening ved innføring av reformen, at Drammen anses som et hovedsete. Erfaringen så langt har vært at dommerressurser flyttes til Drammen og ikke motsatt vei. Vi opplever også oftere nå enn tidligere at vi er uten dommer og/eller leder fysisk tilstede i Kongsberg. Embetsdommeren har en del saker også i Hokksund, og sorenskriveren må være leder for fire rettssteder, som av naturlige årsaker medfører at hun må bruke mer tid på administrasjon og ledelse, og mindre tid på saksavvikling, faglig ledelse og raske daglige avklaringer.

Vi har derfor ikke så langt erfart at reformen har ledet til mer effektiv saksavvikling, eller effektivisering av våre saksbehandleroppgaver.

Den generelle erfaringen ved sammenslåing, er at de større stedene vil bli prioritert over tid, som igjen gjør at vi er bekymret for at vi vil se en nedbygging av vår avdeling i Kongsberg. Vår erfaring er, som nevnt over, at de ressurser som flyttes, flyttes til Drammen og ikke motsatt. Vi er også bekymret for at tjenester vi yter blir sentralisert bort fra vår region, slik en har sett bl.a. hos namsmannen og Skatteetaten ved omorganiseringer der. Det er derfor en bekymring for at vårt rettssted blir svekket, og at vi ikke på sikt kan gi det tilbudet vi skal til våre brukere, både lokalbefolkningen og advokatene.

Oppsummeringsvis opplever vi at strukturendringen har medført at vårt rettssted er svekket. Vi ønsker derfor primært at tingretten i Kongsberg og Eiker gjeninnføres som en fullverdig og selvstendig tingrett, og vi viser til våre merknader over.

Dersom dagens struktur opprettholdes, ønsker vi at en sikrer at vi gis de samme ressurser og blir prioritert på lik linje som øvrige rettssteder. Dette må sikres gjennom lovregulering. Det er viktig at hvert rettssted er tilstrekkelig utstyrt, herunder med lik tilgang til saler og digitale hjelpemidler. Det er viktig at hvert rettssted kan håndtere alle saker som etter nærhetsprinsippet hører til der, og slik det har vært forutsatt da reformen ble vedtatt.