Høringssvar fra Senja kommune

Dato: 28.03.2022

Senja kommunestyre vedtok 17.03.21 i sak 19/2022 følgende høringsuttalelse:

Den nye domstolstrukturen har virket så kort tid at det er vanskelig å uttale seg sikkert om organiseringen er den mest hensiktsmessige. Vi har merket oss at det fra ulike fagmiljøer, for eksempel fra advokater, politi og påtalemyndighet, gis signaler om tilfredshet så langt. Nasjonalt har en også merket seg at særlig barne- og familiesakene synes å få mer forsvarlig behandling ved at man i de nye og større rettskretsene har større tilgang på erfarne dommere. Mye kan tale for at den nye organiseringen åpner for bedre kapasitetsutnyttelse og mer robuste fagmiljøer.

En vesentlig utfordring er at man lokalt i Senja kommune ikke føler tilstrekkelig trygghet for at rettssted Finnsnes vil bli satset på for framtiden. Innenfor offentlig sektor har man mange eksempler på at ressursene over tid overføres til hovedsetet etter sammenslåing. Vi kan ikke se at man med dagens lovgivning har tilfredsstillende garanti for å ivareta rettsstedets eksistens i framtiden. En forutsetning for at vi skal støtte dagens organisering er at det gjøres en endring i domstollovens § 25. Det må tydelig framgå av bestemmelsen at eventuell endring av rettsstedets status må vedtas av Stortinget.

Videre må det opprettes en definert stedlig lederstilling for rettsstedet, som inngår i Sorenskriverens ledergruppe. Om ovenstående garanti og forpliktelse ikke kan innfris vil det tryggeste for oss lokalt være å reversere domstolsreformen.