Høringssvar fra Tana kommune

Dato: 25.04.2022

Høring – endringer i domstolstruktur

Tana kommune viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring om domstolstruktur datert 26.01.2022. Tana kommune fremmer med dette følgende uttalelse:

Innledningsvis vil Tana formannskap vise til at enhver reform må føre til bedre offentlige tjenester for innbyggerne. En domstolreform må føre til kortere saksbehandlingstid, sterkere fagmiljø i den enkelte domstol, tilgang til rettsted i dagsreiseavstand og styrket rettssikkerhet for den enkelte og særlig sårbare grupper.

1.

Tana kommune viser til at Grunnloven og internasjonale forpliktelser innebærer at domstolene må ha høy kompetanse om samerett, samisk rettskultur og samfunnsliv. I kompetansekravet inngår samiske språkkunnskaper slik at dommere og saksbehandlere kan kommunisere direkte med samiskspråklige parter og aktører uten behov for tolk.

2.

Opprettelsen av Sis-Finnmárkku diggegoddi i 2004 har vært et positivt bidrag når det gjelder å bedre rettsikkerheten for samene ved at saker kan føres på samisk og større vektlegging av samiske sedvaner og rettsoppfatninger. Rettsstedet i Tana har høy tillit i den samiske befolkningen og hos Sametinget.

3.

Tana kommune støtter bevaringen av Sis- ja Nuorta Finnmárkku diggegoddi - Indre- og Østre Finnmark tingrett for å sikre et bredt fagmiljø og tilstrekkelig omfang av saker.

4.

Det anbefales å videreutvikle og styrke domstolens kompetanse ved å tilføre domstolen flere oppgaver knyttet til utviklingen av samisk som rettsspråk. Tana kommune anbefaler å etablere Sis- ja Nuorta Finnmárkku diggegoddi - Indre- og Østre Finnmark tingrett som ressurs- og kompetansesenter med mål å bidra med kunnskapsbygging innen samisk språk og kultur- og rettsforståelse for hele landet.

5.

Tana kommune påpeker at det er et generelt behov for etterutdanning/spesialisering i same- og urfolksrett og samisk kultur for dommere i hele Norge.

6.

Porsanger kommune bør tilbakeføres til rettskretsen til Sis- ja Nuorta Finnmárkku diggegoddi - Indre- og Østre Finnmark tingrett for å sikre reell oppfyllelse av utvidet rett til bruk av samisk etter sameloven § 3-4.

7.

Tana kommune ber om at det gis forsterket mulighet etter domstolloven til å overføre saker og dommere på grunn av samiske hensyn til Sis- ja Nuorta Finnmárkku diggegoddi - Indre- og Østre Finnmark tingrett. Samisk språkbruk bør være et særlig hensyn for overføring av saker etter domstolloven § 38.

8.

Sorenskriveren ved Sis- ja Nuorta Finnmárkku diggegoddi - Indre- og Østre Finnmark tingrett må ha kompetanse i samisk språk og kultur.

9.

Det er essensielt at rettsstedet Tana sikres to eller flere samisktalende dommerressurser for å motvirke sårbarhet med hensyn til inhabilitet, kunnskapsmiljø og muligheter for utvikling.

10.

Tana kommune mener Hålogaland Lagmannsrett i Finnmark skal ha fast rettssted i Tana av hensyn til domstolens samiske dimensjon, synliggjøring av dette, og tilliten i den samiske befolkningen.

11.

Det foreligger konkrete planer om bygging av nytt hotell i Tana med større kapasitet for gjester. Ved større saksomfang ved rettsstedet Tana vil det gi utvidede overnattingsmuligheter.