Høringssvar fra Rendalen kommune

Dato: 22.04.2022

HØRINGSSVAR - ENDRINGER I DOMSTOLSTRUKTUR I NORGE

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak i Kommunestyret den 24.03.2022, saksnr 18/22.:

Rendalen kommune, kommunestyret, støtter forslag om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolreformen 2021.

Rendalen kommune, kommunestyret mener at de to sjølstendige rettskretsene i Nord-Østerdal Jordskifterett og Nord-Østerdal Tingrett bør gjenopprettes. Dette uavhengig av hva resultatet blir i andre tidligere rettskretser. Rendalen kommune, kommunestyret støtter departementets vurdering av fordelene ved stedlig ledelse av rettskretsene, og mener derfor at en sjølstendig sorenskriver i Nord-Østerdal Tingrett er den mest hensiktsmessige måten å ivareta interessene til innbyggernes domstoltilbud i Nord-Østerdal.

Å gjeninnføre en desentralisert domstolstruktur vil:

sikre domstolens tilstedeværelse i lokalsamfunnet over tid

sikre at rettighetene vi har som innbyggere i et demokrati er tilgjengelig for alle. For at domstolene skal kunne utøve denne viktige samfunnsfunksjonen må de finnes der folk bor

sikre domstolenes stemme i allmennheten med stedlig ledelse i form av lokale sorenskrivere. Flere sorenskrivere ivaretar på en bedre måte maktbalansen mellom domstolene og de øvrige statsmaktene

bidra til desentraliserte juridiske miljøer og kompetansearbeidsplasser

sørge for tilgjengelige domstoler med nærhet til brukerne som gir domstolene bedre lokal forankring og bedre forståelse for lokale forhold. Dette vil igjen kunne bidra til økt tillit til domstolene.

Med vennlig hilsen

Mari Holien

organisasjonskonsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Vedlegg:

Samlet saksfremstilling - Høring av endringer i domstolstruktur

Vedlegg