Høringssvar fra Grenlandssamarbeidet

Dato: 26.04.2022

26.04.2022

Høringsuttalelse fra Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien, angående forslag om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolsreformen 2021.

Grenlandssamarbeidet IPR er et interkommunalt politisk råd for Grenlandsregionen. Grenlandsrådet har hatt en diskusjon om domstolsreformen, samt en orientering fra Telemark Tingrett. Ordførerkollegiet i Grenland har også hatt møte med både Tingretten og Jordskifteretten. Justis- og beredskapsdepartementet sendte i januar «forslag om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolreformen 2021» på høring. Med bakgrunn i høringen, Ordførerkollegiets møter med rettsapparatet og diskusjon i Grenlandsrådet, ønsker kommunene Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien å komme med et høringssvar.

Kommunene ønsker ikke en reversering av domstolsreformen. Selv om antall tingretter er redusert, er antall rettssteder tilsvarende det som var før reformen. Etter møter med ulike deler av rettsapparatet er rådet betrygget om at rettssikkerheten for hele fylket er god, og at den lokale tilstedeværelsen er beholdt.

Det at det nå er en felles tingrett i Telemark medfører flere positive synergier. For det første legger det til rette for økt ressursutnyttelse, blant annet knyttet til ansatte. Dette hjelper til med å avlaste de rettsstedene som har en stor arbeidsbelastning og mangel på kapasitet. Vi ser allerede eksempler på dette i Telemark, ved en raskere saksbehandling. Dette gir et bedre tilbud for innbyggerne.

Ressursutnyttelsen på tvers av rettsstedene bidrar også til økt samarbeid og et større fagmiljø. Dette er viktige elementer for en positiv erfarings- og kompetanseutveksling.

Ved tidligere inndeling av tingretter var det ved flere av disse få ansatte og få dommere. Dette medførte at enkeltindivider risikerte å få samme dommerfullmektig, dersom vedkommende måtte møte i domstolen ved flere anledninger. Kommunene bak dette høringssvaret mener at det er en uheldig situasjon. Det at tingretten nå i større grad kan jobbe på tvers av rettsstedene medfører at individer som ofte må stille i retten, i større grad vil kunne ha ulike dommere. Dette gir en økt legitimiteten for domstolen og bidrar til å sikre en likebehandling for befolkningen.

Til slutt er det også en klar overvekt av fagmiljøene selv som ønsker å beholde dagens struktur, og ikke reversere til tidligere organisering. Det er fagmiljøene selv som arbeider med dette i det daglige, og som kjenner klart best til situasjonen og behovene som følger. Kommunene mener fagmiljøenes betraktninger bør veie tungt i debatten.

Kommunene ønsker altså ikke en reversering av domstolstrukturen. Dersom det imidlertid skulle komme til den situasjon at dette reverseres, er det rådets klare oppfatning at det er de tidligere grensene som bør følges. Altså, om reversering skulle bli vedtatt, må ikke rettskretsene (sognegrensene) endres, men holdes uendret. Dette både for tingrettene og jordskifterettene

Mvh

Hallgeir Kjeldal

Leder av Grenlandsrådet