Høringssvar fra Rule of Law AS

Dato: 26.04.2022

Dagens domstolstruktur er underordnet det stadig økende behovet for legalitetskontroll over domstolens avgjørelser, særlig i saker som begrenser rådigheten, såkalte indispositive saker i sivilretten. I dag er det omtrent ingen kontroll med om en dommer anvender uriktige eller riktige lovhjemler i saker med ofte enorm betydning for enkeltmenneskers og deres familiers privatautonomi.

Lovpålagte kontrolloppgaver gjennomgøres ikke, som eksempelvis den preseptoriske revisjonen og kontrollen av bostyrere i konkurs og dødsbo, som skal attpåtil utføres etter den internasjonale revisjonsstandarden "God revisjonsskikk".

Det eksisterer ingen kontroll med dommeres ankebehandling, og at avgjørelser faktisk er i tråd med det som står i anketeksten. Lovdata inneholder kun det dommere har referert, som ofte stemmer dårlig med det som står i selve ankene.

Eneste måten slike feil kan avdekkes på et relativt tidlig stadie, og før det blir en massefeil som eksempelvis Nav-Skandalen, er dersom det opprettes en Legalitetsnemnd som uavhengig departement og domstol, kan vurdere om domstolens avgjørelser er i tråd med slik lovgiver har bestemt.

Et annet tilfelle som ville gitt en umiddelbar effekt, var om partene i sivile saker, selv, fikk ta en avgjørelse på om deres anker kan publiseres sammen med domstolens avgjørelse.
Dette gir da et grunnlag til å se domstolens avgjørelse sidestilt med det som faktisk er fremmet som ankegrunnlag.

Av personlig erfaring kan det understrekes at dette ville vært avgjørende for sakskompleks jeg har tatt del i, og kunne spart meg, domstolen og staten enormt mye ekstraarbeid i tre år, dersom noe slikt hadde eksistert.

ikke minst vil de to løsningene nevnt her, hatt en reell oppdragende effekt, og påsørget at dommeres avgjørelser nødvendigvis vil bli nøyere utformet enn hva praksis viser i dagens struktur uten noen form for kontroll.