Høringssvar fra Trøndelag tingrett

Dato: 26.04.2022

Konklusjon og oppsummering

Trøndelag tingrett fraråder å reversere domstolsreformen som ble gjennomført våren 2021. Dagens tingretter må få virke en tid før det er hensiktsmessig å evaluere behovet for evt. justeringer.

På et overordnet plan tiltrer Trøndelag tingrett fullt ut standpunktene og begrunnelsene som fremgår av Høyesteretts høringssvar av 06.04.2022.

Konkret for Trøndelag er det verdt å merke seg at resultatene Trøndelag tingrett oppnådde i etableringsåret 2021 er bedre enn det de fire tidligere tingrettene har greid. Om dette vises til årsmeldingen for 2021. Domstolen har i praksis verken restanser eller ventetid. I tillegg yter Trøndelag tingrett domstoltjenester med høyere kvalitet i hele rettskretsen gjennom et forutsigbart og likt tilbud som ivaretar behovet for bedret ressursutnyttelse i sterkere fagmiljøer med videreført lokal forankring i Namsos, Steinkjer, Brekstad og Trondheim.

Ramme for høringen - beslutningen

Spørsmålet i departementets høring er 1) om dagens organisering med én tingrett med permanent aktivitet ved fire rettssteder skal videreforedles i Trøndelag eller 2) om Trøndelag tingrett skal avvikles for å etablere fire nye tingretter. I departementets høringsnotat er det ikke åpnet for andre løsninger, og som Regelrådet fremhever i sitt høringssvar av 24.03.2022 er ingen andre muligheter utredet.

Forløpet til høringen, samt uttalelser fra sentrale politiske aktører, kan skape tvil om hvor reell høringsrunden er ment å være fra departementets ledelse. Det er derfor svært viktig at Stortinget er seg bevisst sin rolle som reell beslutningstager.

Noen synspunkter til høringsnotatet m.v.

Departementet har bedt om forslag til kompenserende tiltak for å avbøte noen av de mest alvorlige svakhetene ved ordningen som foreslås gjeninnført. Som kjent var behovet for strukturendringer før 2021 grundig underbygget. Svakhetene ved ordningen som foreslås tilbakeført er vesentlige, og belyst bl. a. gjennom Domstolkommisjonens arbeid, av Riksrevisjonen og ulike utredninger om saker som involverer barn gjennom Særdomstolsutvalget (NOU 2017:8) og Barnelovutvalget (NOU 2020:14). Trøndelag tingrett slutter seg til Høyesteretts høringssvar som kort og poengtert oppsummerer at det ikke er relevante tiltak som samlet kan ivareta tingrettens fremtidige utfordringer like godt som dagens struktur.

Vi er kjent med at enkelte tar til orde for en annen organisering enn departementets to alternativer, nemlig et kompromiss med to tingretter i Trøndelag. Andre organiseringer enn de to som høringsnotatet behandler er ikke utredet, og slike alternative modeller medfører en rekke nye utfordringer både internt og eksternt. Det foreligger ikke forsvarlig beslutningsgrunnlag for å velge andre løsninger enn de to alternativene departementet har bedt om synspunkter på.

Vi advarer mot å lovfeste ordninger om bestemt geografisk plassering av ulike funksjoner. Dagens og fremtidens arbeidsliv er fleksibelt, også geografisk. Domstolene yter en tjeneste, domstolene er ikke et sted. Trøndelag tingrett mener derfor det ikke er relevant å vurdere Domstoladministrasjonens forslag om at eksempelvis domstolleder og nestleder skal ha kontorsted ved ulike rettssteder. Forslaget bryter også med det grunnleggende kvalifikasjonskravet i offentlig virksomhet, og det vil frata domstolens ledelse viktig og nødvendig råderett for å lede virksomheten på hensiktsmessig måte. Heller ikke Domstoladministrasjonens forslag om at alle rettssteder skal ha en stedlig leder er det grunn til å vurdere nærmere. Dette fordi det er en grunnleggende del av den enkelte domstols uavhengighet at den lokale tingretten selv står fritt til å beslutte sin egen organisering. Forslaget vil frata domstolens ledelse styringen over domstolen, og skape et nytt og unødvendig administrativt ledd. I tillegg er det – av mange grunner – høyst uklart hvilke oppgaver en slik stedlig leder kan eller bør ha. Det skal nevnes at ledelsen i Trøndelag tingrett normalt er tilstede ved alle rettsstedene ukentlig.

Stortingets forutsetninger ved opprettelsen av Trøndelag tingrett gjør Trøndelag tingrett til garantist for fast bemannede rettssteder for ansatte, brukere og lokalsamfunn i Namsos, Steinkjer, Brekstad og Trondheim. Som eksempel på den styrkede distriktsprofilen har Trøndelag tingrett i 2022 fått på plass nye faste dommerembeter både ved rettssted Namsos og ved rettssted Brekstad. En gjenoppretting av de 4 lokale tingrettene kan nok fremstilles som en styrking av distriktene. En slikt omlegging er opplagt ikke fremtidsrettet, og en reversering vil nødvendigvis sette arbeidsplassene i distriktet i fare om kort tid.

Avslutningsvis retter vi oppmerksomheten på at det er svært få negative tilbakemeldinger om hvordan dagens domstolstruktur fungerer, også i Trøndelag. Det til tross for at Trøndelag tingrett fortsatt er i en krevende etableringsfase der mye gjenstår for å finne den beste interne organiseringen og arbeidsfordeling, også for hvert enkelte rettssted. Vi har et inntrykk av at posisjonen om å reversere domstolstrukturen langt på vei knyttes til en frykt for at utviklingen kan snu en gang i fremtiden. Vi har forståelse for at flere distrikter mener å ha kommet lite heldig ut ved omorganisering av andre statlige etater og at de frykter at det samme skal skje igjen. En slik fremtidsfrykt kan likevel ikke være en del av beslutningsgrunnlaget for fastsettelse av tingrettsstrukturen ettersom strukturspørsmålet verken avgjøres av domstolene selv eller av Domstoladministrasjonen, men er under Stortingets fulle kontroll.