Høringssvar fra Hol Senterparti

Dato: 26.04.2022

Hol Senterparti gjev slik uttale til høyring av endring av domstolstruktur:

1. Hol Senterparti ber om gjeninnføring av Hallingdal tingrett som sjølvstendig leia domstol. Dette vil gi det beste domstolstilbodet i form av nærleik, tilgjenge og rettstryggleik til innbyggjarane i dei seks kommunane i Hallingdal.

2. Hol Senterparti støttar tilsette ved Buskerud tingrett Nesbyen si uttale som og peikar på at:

- skal det oppnås full ressursutnyttelse må det være en leder med full lederkompetanse og fullt ansvar personalt og faglig ved en selvstendig sorenskriver på hver enhet/rettskrets. Ordningen med felles ledelse bør derfor etter vår mening oppheves.

- Økt ressursutnyttelse kan oppnås ved bruk av eksisterende bestemmelser i domstolloven om overføring av saker mellom rettskretsene og ved tilkalling av dommere. Om ønskelig kan bestemmelsene forenkles for å gjøre det lettere å benyttes bestemmelsene i praksis.

- Små domstoler bør ha en dommerbemanning på minst to embetsdommere for å være effektive.

3. Hol Senterparti ber om at Øvre Buskerud jordskifterett blir gjeninnført. For å sikre eit samarbeid mellom domstolar etter reversering, må det gjerast tiltak som gir forpliktande grunnlag for samarbeid mellom jordskifteretter. Felles saksinntak og/eller felles leiing blir vurdert å ikkje vera ei hensiktsmessig løysning.

4. Kommunane i Hallingdal har i dei siste åtte åra vore sterkt engasjert i å sikre og utvikle tingretten og jordskifteretten i Hallingdal. Saman med regionrådet, Domstolsadministrasjonen, departement og Storting har det vore arbeidd for å finne gode løysingar som er bærekraftige og som tek distriktsmessige omsyn. Det er no etablert eit felles rettssenter på Nesbyen, med samlokalisering av tingrett og jordskifterett i nye lokalar (formelt på plass frå 1.1.2021), som Nesbyen kommune har bygd. Dette er eit glimrande eksempel på samarbeid i Hallingdal, mellom tingrett og jordskifterett, som må halde fram.