Høringssvar fra Namsos kommune

Dato: 06.04.2022

Vedtak Namsos formannskap - 05.04.2022

Namsos formannskap vedtar følgende uttalelse til høring om endringer i

domstolstruktur:

1. Domstolstrukturen før 2021, med egen stedlig ledelse ved Namdal tingrett

gjeninnføres.

2. Namdal tingrett styrkes med å tilføre en ny dommerfullmektigstilling. Dette

for å redusere sårbarhet og sørge for en bærekraftig domstolstruktur i hele

landet.

3. Namdal tingrett kan være en pilot for utprøving av nye oppgaver som:

a. Ressurssenter for den sørsamiske folkegruppen i domstolsapparatet.

b. Å styrke og videreutvikle forliksrådenes rolle som lokal og desentral domstol.

4. Dersom en alternativ løsning med to tingretter i fylket vurderes, bør

hovedsete for Nordre Trøndelag være Namsos. Dette av distriktspolitiske

hensyn, og at utvikling av offentlig infrastruktur er et særs viktig distriktspolitisk grep. Tingretten er selvstendig og uavhengig annen

virksomhet, og med det egnet til å skape selvstendig kompetansemiljø og

ringvirkninger fra dette.

Et hovedsete i Namsos vil sikre kompetansearbeidsplasser i

Namdalsregionen, og vil ha ringvirkninger for utviklingsmulighetene i vårt

distrikt. En tingretts hovedsete kan med det bli et godt distriktspolitisk

virkemiddel, samtidig som nærhet til rettssted og kompetansearbeidsplasser

blir ivaretatt i Steinkjer.