Høringssvar fra Aurskog-Høland kommune

Dato: 26.04.2022

Aurskog-Høland kommune uttaler seg på vegne av befolkningen.

I debatten om domstolstrukturen gjengis at tillitsvalgte for de ansatte ønsker seg en bevaring av den struktur som nå eksisterer. Domstolene er en avgjørende del av å gjøre rettighetene vi har som innbyggere i et demokrati tilgjengelig for alle. Domstolene skal sørge for at alle enkelt kan kreve sin rett eller få avklart en tvistesak. For at domstolene skal kunne utøve denne viktige samfunnsfunksjonen må de finnes i rimelig avstand fra der folk bor.

Aurskog-Høland kommune mener den gjennomført endring av domstolstrukturen innebærer en generell sentralisering av samfunnets institusjoner som er uheldig. Samtidig ser vi at også rettsvesenets organisering må tilpasses samfunnsendringer.

Aurskog-Høland kommune ønsker en desentralisert domstolstruktur fordi:

Det sikrer domstolens tilstedeværelse i lokalsamfunnet

En tingrett som er redusert til et rettssted og underlegges en annen tingrett blir i praksis bare et fysisk lokale hvor retten kan ha møte og kontorer. Rettssteder i distriktene vil være ekstra sårbare for nedjusteringer av aktivitet når disse kontraktene skal reforhandles, og saker vil i realiteten flyttes til tingrettens hovedsete.

Stedlig ledelse er nødvendig.

De ansatte i de domstolene som nå har blitt rettssteder blir uten ledelse på stedet. I den daglige driften av domstolen er tett kontakt mellom sorenskriver og de ansatte viktig, men den vanskeliggjøres nå av geografiske avstander.

Det bidrar til utvikling av juridiske miljøer i distriktene.

Advokatkontor trekkes til steder med domstoler. Erfaring tilsier at domstolen oppnevner forsvarere, bistandsadvokater og bobestyrere fra sitt nærområde. Med store tingretter vil det bli en favorisering av det sted tingretten har hovedsete. Uten tilgang til rettssteder frykter vi at advokatmarkedet for lokalbefolkningen vil bli innskrenket.

Aurskog-Høland kommune konstaterer at sammenslåingen av Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett har skjedd etter lokalt initiativ. Vi anser at sammenslåing til Romerike tingrett var en fornuftig utvikling i dette geografiske området.

Aurskog-Høland kommune mener derimot at sammenslåingen med Glåmdal tingrett bør reverseres. Dette er en sammenslåing på tvers av fylkesgrenser og andre administrativ grenser. Glåmdalsregionen representerer et stort areal med i underkant av 50.000 innbyggere som bør ha en selvstendig tingrett med egen sorenskriver.

Aurskog-Høland kommune vil påpeke viktigheten av saksfordelingen. Sakene i tingrettene og jordskifterettene bør normalt behandles på det rettsstedet i den delen av rettskretsen hvor sakene geografisk hører hjemme. Når staten er part, bør hovedregelen være at saken skal behandles der motparten har geografisk sete. Staten vil i de fleste tilfelle være den sterke part, og bør reise ut.