Høringssvar fra Modum Senterparti

Dato: 23.04.2022

Modum Senterparti ønsker å gjeninnføre domstolstrukturen som var før reformen i 2021, med stedlig ledelse.

Det er viktig for publikum og de tiltalte i sakene at avstanden til tingstedet ikke er for stor (gjelder ikke bare de ansatte). Fagmiljøene i de store sentrene tar ofte ikke de mindre fagmiljøene ute i distriktene på alvor. Avdelingskontorer gjøres gjerne mindre og mindre attraktive og legges til slutt ned, og dette vil være negativt i forhold til god rettssikkerhet over hele landet. God lokalkunnskap er viktig. Tingsteder med stedlig ledelse er viktige kompetansemiljøer i distriktene og sikrer god tilgjengelighet for publikum. Det er svært viktig å beholde et selvstendig lokalt juridisk miljø ute i distriktene, noe som utgjør viktig kompetanse og -arbeidsplasser i disse delene av landet.

Det har vært henvist til effektiviseringsbehov. Iflg. Risrevisjonens rapport er saksbehandlingstid ikke uforbeholdent best i større domstoler.

Det henvises til barns rettsikkerhet i argumentasjonen for sentralisering. Alle dommere skal kunne behandle alle saker (generalistmodellen). Barnevernssaker er kanskje de som det behandles flest av over hele landet, og det er derfor ingen grunn til bekymring. Ved å sentralisere behandlingen av barnesaker tas det over hodet ikke hensyn til ekstra omkostninger med lengre reise/større fravær for ansatte i barnevernet og lengre reisevei for de involverte i sakene. Det bør heller satses på flere Barnehus i Sør-Øst politidistrikt og flere avhørere med kompetanse framfor sentralisering.

Tingrettene kan gjerne samarbeide mer, og det bør derfor satses mer på bedre lyd- og bildeverktøy i domstolene.

En bør heller styrke de mindre domstolene ved å ansette flere embetsdommere for å få ned antallet dommerfullmektiger.

Vi ønsker at det gjenopprettes fire tingretter i Buskerud med stedlig ledelse, og at tingretten samlokaliseres med jordskifteretten i Hokksund.