Høringssvar fra Senterpartiet Innlandet fylkesting

Dato: 12.04.2022

Høring - endringer i domstolstruktur

Senterpartiet i Innlandet fylkesting vil gi følgende høringsinnspill til høring av endringer i domstolstrukturen med frist 26. april 2022.

1. Sp i Innlandet fylkesting støtter forslag om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolsreformen 2021.

2. Sp i Innlandet fylkesting mener at å gjeninnføre en desentralisert domstolstruktur er viktig for å sikre domstolenes tilstedeværelse i lokalsamfunn over tid. Vi må sikre at rettighetene vi har som innbyggere i et demokrati er tilgjengelig for alle. For at domstolene skal kunne utøve denne viktige samfunnsfunksjonen, må de finnes der folk bor.

3. Sp i Innlandet fylkesting støtter departementets vurdering av fordelene ved stedlig ledelse og lokale sorenskrivere som skal ivareta på en bedre måte maktbalansen mellom domstolene og de øvrige statsmaktene. Det vil bidra til desentraliserte juridiske miljøer og kompetansearbeidsplasser, sørge for tilgjengelige domstoler med nærhet til brukerne som gir domstolene bedre lokal forankring og bedre forståelse for lokale forhold. Dette vil igjen kunne bidra til økt tillit til domstolene.

4. Sp i Innlandet fylkesting vil samtidig påpeke at uansett struktur må den sikre god ressursutnyttelse, samarbeid og gode fagmiljø med en fleksibilitet i strukturen som ikke hindrer dette. Vi vil spesielt peke på jordskifteretten. De har små fagmiljø i utgangspunktet som det er viktig å sikre rekruttering til. Dette uavhengig av organisering av struktur for at man kan opprettholde tilbudene i distriktene og stillingene med en fastsettelse av en minimumsbemanning.

5. Sp i Innlandet fylkesting ser positivt på regjeringens tiltak for å redusere sårbarheten ved å øke antall embetsdommere i de mindre domstolene, både for en effektiviseringsgevinst og en kvalitetsgevinst. Dette er også viktig med tanke på å sikre barns interesser og rettssikkerhet.

Aud Hove, fylkesvaraordfører Innlandet fylke og gruppeleder Sp Innlandet fylkesting