Høringssvar fra Bærum kommune

Dato: 25.04.2022

Nedenfor følger Bærum kommunes høringsuttalelse. Denne ble vedtatt av formannskapet i Bærum kommune 20. april 2022.

Bærum kommune støtter ikke departementets forslag om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolsreformen i 2021.

Isolert sett hadde endringene i domstolstrukturen i 2021 relativt liten betydning for Bærum kommune. Tingretten var – og er fortsatt – lokalisert med rettssted i Sandvika. Den eneste lokale konsekvensen av departementets forslag – hvis det blir vedtatt – er at Ringerike tingrett vil gjenoppstå som en selvstendig domstol. Det vil sannsynligvis ha begrensede virkninger for Bærum kommune, selv om det kan medføre en viss reduksjon i domstolens mulighet til å utnytte sine ressurser optimalt.

Etter Bærum kommunes syn bør departementet lytte til fagmiljøenes syn på hvilken domstolstruktur som er mest hensiktsmessig, og særlig til domstolenes eget syn på hvordan de bør være organisert. Etter det Bærum kommune forstår, har fagmiljøene i all hovedsak gitt uttrykk for at endringene i domstolstrukturen i 2021 var fornuftige og at disse ikke bør reverseres.

Bærum kommune vil særlig fremheve det som fremkommer i høringsuttalelse 22. mars 2022 fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett om den lokale tingrettens erfaring med den nye domstolstrukturen så langt:

  • Den nye strukturen har medført at domstolen har «klart å avgjøre 46 større og mindre saker der rettsmøtene ellers ville ha blitt utsatt».
  • Domstolen mener at «det å ha flere medarbeidere fordelt på to rettssteder i en og samme domstol vil gi en bedre utnyttelse av ressursene i årene fremover enn hva Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett kan ha hver for seg».
  • Den nye strukturen gir «en økt fleksibilitet og [de ansatte] kan raskt og sømløst avlaste hverandre på tvers av rettsstedene, når det er behov for det».
  • Domstolen «har erfart at det å bli kjent med hverandres rutiner er til gjensidig nytte, samtidig som det gir […] et godt grunnlag for å utvikle domstolen videre».
  • Domstolen mener at en reversering «vil gi en dårligere ressursutnyttelse totalt sett, og kunne føre til forskjeller i saksbehandlingstid, noe som igjen går utover publikum i Asker og Bærum», og at «[d]en nåværende strukturen gir en langt bedre mulighet til å utjevne svingninger både i saksinngangen og i bemanningen gjennom å utnytte den ledige kapasiteten der hvor det til enhver tid er mest behov for den».

Bærum kommune har merket seg at tre av 45 medarbeidere ved domstolen ønsker å reversere endringene i domstolstrukturen som skjedde i 2021 (de tre har hovedarbeidssted på Hønefoss), men at det for øvrig er bred enighet i domstolen om at strukturen bør beholdes som den er i dag.

Ved vurderingen av departementets forslag bemerker Bærum kommune at det knytter seg betydelige kostnader til en eventuell reversering av endringene i domstolstrukturen.

Bærum kommune støtter ikke departementets forslag, som et tilnærmet samlet fagmiljø synes å fraråde og som vil medføre betydelige kostnader. Bærum kommune kan ikke se at det foreligger gode grunner for å reversere endringene i domstolstrukturen. Regjeringens ønske om å sikre innbyggerne i hele landet god rettssikkerhet og nærhet til brukerne, er etter Bærum kommunes syn godt ivaretatt ved at samtlige rettssteder er beholdt.

Høringsuttalelsen fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett viser at de lokale erfaringene med den nye domstolstrukturen i all hovedsak har vært positive.