Høringssvar fra Nittedal kommune

Dato: 26.04.2022

Justis- og beredskapsdepartementet,

På vegne av Nittedal kommune inngis høringssvar til forslaget om endringer i domstolsstruktur. Kommunestyret fattet 25.4.2022 vedtak i sak 37/22 (se https://opengov.360online.com/Meetings/nittedal/Meetings/Details/1163571?agendaItemId=219722) om å avgi slikt høringssvar:

Nittedal kommune støtter ikke høringsforslaget. Det legges stor vekt på høringsuttalelsen fra Romerike og Glåmdal tingrett, der det fremgår at ingen av dommerne eller dommerfullmektigene ønsker reversering av domstolreformen fra 2021.

Vedlegg