Høringssvar fra Grong kommune

Dato: 26.04.2022

Grong kommune v/ ordfører støtter Regjeringens forslag om å reversere domstolstrukturen til slik den var før 2021.

Grong kommune har følgende uttalelse til høring om endringer i domstolstruktur:

1. Domstolstrukturen før 2021, med egen stedlig ledelse ved Namdal Tingrett gjeninnføres.

2. Namdal Tingrett styrkes med å tilføre en ny dommer-fullmektig stilling. Dette for å redusere sårbarhet og sørge for en bærekraftig domstolstruktur i hele landet.

3. Namdal Tingrett kan være en pilot for utprøving av nye oppgaver som

a. Ressurssenter for den sørsamiske folkegruppen i domstolsapparatet.

b. Å styrke og videreutvikle forliksrådenes rolle som lokal og desentral domstol.

Vi begrunner vårt svar med følgende argumenter:

1. Nærhet til innbyggere og brukere av Tingretten.

a. Lokalkunnskap viktig i utøvelsen av rettspraksis

b. Gir legitimitet til beslutninger som fattes lokalt

c. Reduserer reisetid / overnatting og er kostnadsbesparende for innbyggere og publikum.

2. Beholde kompetansearbeidsplasser i Namdalen

a. Viktig verdi for å lykkes i positiv samfunnsutvikling utenfor sentrale byer og tettsteder.

b. Medvirke til å beholde og rekruttere næringsdrivende jurister og advokater i regionen.

3. Kvalitet og effektivitet

a. Lokal kunnskap og nærhet styrker kvaliteten på domstolen

b. Namdal Tingrett har hatt stabilt saksomfang over de seneste årene

c. Saksbehandlingstiden er under landsgjennomsnittet

4. Ledelse av Namdal Tingrett

a. Nødvendig å ha sorenskriver som leder av Namdal Tingrett

b. Argumentene i pkt 1-3 har en forutsetning om nærledelse som prinsipp.

Grong kommune

v/ Borgny Grande - ordføer