Høringssvar fra Vevelstad kommune

Dato: 25.04.2022

Høringssvar av endringer domstolstruktur

Departementet (Støre regjeringen) foreslår at strukturen for domstolene før domstolreformen 2021 i utgangspunktet skal gjeninnføres. Departementet ønsker å sikre god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester for innbyggerne i hele landet. Tilgjengelige domstoler med nærhet til brukerne gir domstolene bedre lokal forankring og bedre forståelse for lokale forhold. Dette vil igjen kunne bidra til økt tillit til domstolene. Stedlig ledelse i form av lokale sorenskrivere vil sikre domstolenes stemme i allmennheten. Flere sorenskrivere ivaretar på en bedre måte maktbalansen mellom domstolene og de øvrige statsmaktene. Stedlig ledelse ved hvert rettssted har også klare fordeler ved at det er enklere å lede en tingrett som ikke er spredt på mange rettssteder. Kommunedirektørens kommentarer ovenfor gjør at vi anbefaler å gå tilbake til den strukturen vi hadde før domstolsreformen. Dog er det viktig å presisere at vi samtidig ønsker en videreutvikling ved å ta i bruk de muligheter som IKT gir, samt økt samarbeid mellom tingrettene og at en omgjør dommerfullmektigstillinger til faste stillinger.

Vevelstad kommunestyre anbefaler å gjeninnføre strukturen for domstolene før domstolsreformen av 2021 for å ivareta borgernes rettssikkerhet og sikre selvstendige domstoler med stedlig ledelse. Dette innebærer at Brønnøy Tingrett reetableres og med stedlig sorenskriver. Det må tilrettelegges både praktisk og lovmessig for økt samarbeid mellom tingrettene for å utnytte både kapasitet, ressurser og kompetanse optimalt. Andelen faste tingrettsdommerstillinger bør økes ved å omgjøre dommerfullmektigstillinger til faste stillinger.

Med vennlig hilsen

Vevelstad kommune

v/ kummunedirektør Renate Mathisen

Vedlegg