Høringssvar fra Buskerud tingrett - dommerfullmektigforeningen ved lokal tillitsvalgt

Dato: 25.04.2022

Høringsuttalelse – dommerfullmektigene i Buskerud tingrett

Dommerfullmektigene i Buskerud tingrett avgir med dette høringsuttalelse i sak nr. 22/371 – Endringer i Domstolstruktur. I Buskerud tingrett er det for tiden 8,5 dommerfullmektiger. Synspunktene til dommerfullmektigene i tingretten er innhentet og sammenfattet i en omforent uttalelse. Det er ikke innhentet synspunkter til dommerfullmektiger som startet etter 10. april 2022.

Generelle synspunkter på sammenslåingen:

Når det gjelder de generelle synspunktene på sammenslåingen slutter dommerfullmektigene seg i hovedsak til de fordeler og ulemper som er skissert i høringsuttalelsen til embetsdommerne i Buskerud tingrett, datert 25. mars 2022.

Konkrete synspunkter på sammenslåingen:

Ønske om å opprettholde dagens struktur: Flertallet, bestående av 5 dommerfullmektiger, ønsker å opprettholde dagens struktur. Flertallet viser til fordelene med større faglig miljø og kapasitetsutnyttelse på tvers av rettsstedene. Flertallet viser videre til at det vil være unødig bruk av ressurser å reversere etter at sammenslåingen først er gjort.

Det er pekt på enkelte utfordringer knyttet til en fortsatt sammenslåing. Flertallet vil særlig trekke frem behovet for stedlig ledelse og tilstrekkelig opplæring som noe som bør hensyntas i det videre arbeidet med sammenslåingen.

Når det gjelder stedlig ledelse er det for dommerfullmektiger viktig å ha tilgang til ledere og embetsdommere for å kunne diskutere og stille spørsmål, særlig den første tiden. Det bør sørges for at man på de ulike rettsstedene i tilstrekkelig grad kan tilby dommerfullmektiger den bistand det er behov for, som en kompensasjon for at ledelsen er geografisk spredt. Dommerfullmektigene har også behov for å være en del av et systematisert opplæringsprogram, hvor siktemålet bør være at alle dommerfullmektigene i tingretten tilbys lik opplæring og at dommerfullmektiger blir kjent med kollegaer på tvers av rettsstedene. Dette vil senke terskelen for å henvende seg til både dommerfullmektiger og embetsdommere på de øvrige rettsstedene, og på denne måten bidra til kunnskapsdeling.

Dommerfullmektigene er positive til å kunne bistå ved ulike rettssteder og til å inngå i en eventuell vaktordning, men understreker betydningen av å ha et fast rettssted som sitt primære arbeidssted.

Flere har også fremhevet behovet for like rutiner på tvers av rettsstedene, i den grad det er mulig. Like rutiner vil gjøre det enklere å utnytte kapasiteten på tvers av rettsstedene og kunne bidra til å skape mer samhold, samtidig som man utad opptrer som én tingrett.

Ønske om å tilbakeføre ordningen til gammel struktur: Én dommerfullmektig ønsker tilbakeføring av gammel struktur. Som begrunnelse for dette standpunktet er det blant annet trukket frem at det er en reell fare for nedleggelse av små rettssteder på sikt, og at det fryktes at sakene i større grad blir sentralisert bort fra de små rettsstedene. Det er videre vist til at stor avstand mellom rettsstedene gjør det vanskelig å opprettholde den nødvendige stedlige ledelsen.

Nøytralt standpunkt: To dommerfullmektiger er nøytrale til spørsmålet om opprettholdelse/tilbakeføring. Det skyldes dels kort fartstid i tingretten og dels at sammenslåingsprosessen i Buskerud tingrett har kommet relativt kort, slik at det er vanskelig å forutse konsekvensene av både videreføring og reversering av strukturen.