Høringssvar fra Halden kommune

Dato: 26.04.2022

Høringsuttalelse om framtidig domstolstruktur – Søndre Østfold tingrett

Det vises til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet 26.01.22

Halden kommune anbefaler at Halden tingrett gjenopprettes som egen rettskrets for Halden og Aremark, og at denne ledes av en egen sorenskriver.


Begrunnelse

I mai 2021 ble tingrettene i Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss slått sammen til Søndre Østfold tingrett. Halden er i dag redusert til et rettssted under ledelse av en ambulerende sorenskriver.

1. En gjenoppretting av Halden tingrett vil sikre domstolens tilstedeværelse
En tingrett som har blitt redusert til et rettssted og underlegges en felles ledelse er i praksis bare et fysisk lokale hvor retten kan ha møte og kontorer. Et rettssted kan beskrives som et avdelingskontor, og omstruktureringer internt i tingretten kan gjøres uten politisk behandling. Vi frykter at ordningen med ambulerende sorenskriver vil ha midlertidig varighet, og vi frykter at oppgaver som i dag utføres i Halden vil flyttes ut som resultat av framtidig omorganisering og sentralisering.

2. Domstolene er til for samfunnet
Domstolene er en viktig del av vår demokratiske samfunnsstruktur. Domstolene skal virke for innbyggerne, og da er det viktig at institusjonen har nærhet til det lokalsamfunnet den skal virke i. Selv om mange som har sitt arbeid i tingretten ønsker et større miljø, er nærhet til innbyggerne samfunnsmessig viktig. Avstand skaper utfordringer, og selv om større enheter kan være mer effektive på enkelte områder, mister de verdifull lokalkunnskap.

3. Det juridiske miljøet i Halden vil svekkes om tingretten ikke tilbakeføres
En sammenslått tingrett vil over tid medføre en sentralisering av oppgaver. Halden vil, med sin beliggenhet i utkanten av den nåværende Søndre Østfold tingrett, være utsatt for å miste oppgaver. Dermed vil også kompetansearbeidsplasser både i og utenfor tingretten forsvinne.

4. Halden tingrett vil være en levedyktig enhet
Halden tingrett har tradisjoner for å være en effektiv domstol med høy kvalitet. Tingretten har mange ansatte og mange dommere, noe som har bakgrunn i kommunens beliggenhet med grenseoverganger og fengsel. Dermed er det langt flere saker ved Halden tingrett enn hva innbyggertallet skulle tilsi.