Høringssvar fra Notodden kommune

Dato: 07.04.2022

Notodden kommunestyre har den 24.03.2022 vedtatt følgende høringsuttalelse fra Notodden kommune:

Notodden kommunestyre har tidligere vedtatt enstemmige uttalelser til støtte for å opprettholde tidligere Aust-Telemark tingrett på Notodden.

Notodden kommune ber om at dagens domstolstruktur i Telemark reverseres, og at det igjen opprettes Aust-Telemark tingrett på Notodden.

Aust-Telemark tingrett ble nedlagt 1.5.2021, og er i dag en del av Telemark tingrett. Tingretten har fremdeles rettssted på Notodden.

Begrunnelsen for forslaget om reversering av domstolsreformen er beskrevet slik:

"Regjeringen ønsker å sikre innbyggerne i hele landet god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester. Tilgjengelige domstoler med nærhet til brukerne er viktig for tilliten til domstolene. Gjennom flere år har det vært en utvikling fra mindre lokale domstoler til større kollegiale enheter. Å ikke ha stedlig ledelse vil over tid kunne gå utover hvordan ressursene blir fordelt, og svekke grunnlaget for å opprettholde lokale domstoler."

Departementet mener at en domstolstruktur med bedre lokal forankring og nærhet til brukerne er viktig for tilliten til domstolene. Videre fremheves det at uten stedlig ledelse vil det over tid kunne gå utover hvordan ressursene blir fordelt, og svekke grunnlaget for å opprettholde lokale domstoler.

I Hurdalsplattformen heter det på side 66 at Regjeringen vil:

 • Gjeninnføre strukturen for domstolene før domstolsreformen av 2021 for å ivareta borgernes rettstrygghet, og sikre selvstendige domstoler med stedlig ledelse, med unntak for domstoler der domstolsleder, kommunene i rettskretsen og de ansatte gjennom sine tillitsvalgte er enige om å opprettholde dagens struktur.
 • Legge til rette for at domstoler kan samarbeide bedre, og utrede hvordan mindre domstoler kan styrkes for å gjøre de mindre sårbare.

Departementets forslag går ut på å reversere domstolstrukturen slik at 23 tingretter skal bli til de opprinnelige 60 tingrettene. Notodden kommune støtter reverseringen som vil kunne innebære:

 • Nærhet til leder (sorenskriver) skaper god relasjon mellom arbeidstakere og leder, og gir bedre ledelse og bedre arbeidsmiljø. Større rettskretser med flere rettssteder innebærer manglende stedlig ledelse. Dette er et stort problem for mange av de små rettsstedene som savner en stedlig leder.
 • Å lede en kunnskapsvirksomhet som en domstol forutsetter nærhet til dem som ledes. Det forutsettes også at sorenskriveren har direkte kunnskap om medarbeidere og deres arbeidsoppgaver. Slik direkte kunnskap fås kun gjennom tilstedeværelse, ikke fjernledelse.
 • I store domstoler vil det kunne være behov for å innføre mellomledere som innebærer tungrodd og kostnadskrevende ledelse i motsetning til mindre domstoler med flat ledelsesstruktur og effektive linjer mellom leder og arbeidstaker.
 • Lokale domstoler sikrer fremtidig domstolsdrift på en annen måte enn store domstoler.
 • I store domstoler vil det være enkelt å sentralisere arbeidskraft og ressurser slik at små rettssteder tappes for arbeidskraft og arbeidsoppgaver. Det har lenge vært slik i tilknytning til lagmannsrettenes reisevirksomhet der mange flere saker nå avvikles i lagmannsrettens hovedsete, og der parter og rettens aktører må reise i stedet for dommerne. Dette gir besparelse for domstolen, men ikke for samfunnet.
 • Det vil medgå økt tid for de dommere og eventuelt saksbehandlere som skal reise rundt i rettskretsen for å avvikle saker. Dette må anses som unødig bruk av ressurser, sløsing av tid og økt miljøbelastning.
 • De små rettsstedene vil trolig stå først i køen for nedleggelse dersom overføringene til domstolene blir redusert. Dersom det nå velges en struktur med store og små rettssteder, vil muligheten for selvstendige domstoler for de små rettsstedene være tapt for alltid. Det vil være en enkel politisk beslutning å legge disse ned, eller redusere deres betydning. Mye av dette har skjedd i politiet. Det er ikke grunn til å tro at domstolene vil få noen vesentlig annen skjebne på lang sikt. Det betyr igjen at rettsstedene blir samlet i de store byer og sentra. Det er derfor nå et viktig veivalg knyttet til hvor domstolene vil være om 20-30 år. Dette er et valg for fremtiden.
 • Det er mulig å samarbeide mellom domstolene uten å være i samme domstol. Slikt samarbeid har vært utprøvd før domstolreformen, og kan gjenoppstå. Eller de små domstolene kan slå seg sammen med felles ledelse. Da vil muligheten for fleksibilitet og ressursutnyttelse foreligge samtidig som domstolens selvstendighet består.
 • Det er mulig å opprette faggrupper som vil kunne bidra til faglig kompetanseutvikling av dommere og saksbehandlere uten å være i en domstol. F.eks. kan dette gjøres i regionale faggrupper der det samarbeides mellom ulike lokale domstoler. Bl.a. vil dette være aktuelt på området for barnesaker.
 • Små domstoler kan tilføres økte dommerressurser for å sikre god behandling av særlig sårbare saker som barnesaker og barnevernssaker. Dommerfullmektigstillinger kan omgjøres til faste dommerstillinger.
 • Ved reversering vil man lettere beholde og rekruttere advokater i distriktene slik at rettshjelpstilbudet sikres.

Notodden kommune vektlegger også at advokatene i øvre del av Telemark er positive til reversering.