Høringssvar fra Nes kommune

Dato: 26.04.2022

Nes kommune mener det bør legges stor vekt på Romerike og Glåmdal tingretts vurderinger av regjeringens forslag, og at tingrettens tilråding er entydig.

Nes kommune er opptatt av at innbyggerne i Nes får best mulig tilgang til domstolene og at disse er organisert slik at rettssikkerheten til våre innbyggere ivaretas. En har merket seg at dagens organisering gir større fleksibilitet i bruk av ulike lokasjoner for saker i Nes kommune. Videre arbeider dommerne i rettskretsen nå på tvers av rettsstedene ut fra kapasitet og faglig behov. Dette har medført kortere saksbehandlingstid.

Det er viktig og riktig at innbyggernes rettssikkerhet ved behandlingen av saker ivaretas av en robust rettskrets som kan dra veksler på flere ressurser og et større fagmiljø. Nes kommune støtter derfor ikke forslaget fra departementet om at strukturen for domstolene før domstolreformen 2021 gjeninnføres, men anbefaler at dagens organisering videreføres.