Høringssvar fra Skaun Høyre

Dato: 20.04.2022

Skaun Høyre støtter ikke departementets forslag til gjeninnføring av tidligere domstolstruktur.

Skaun Høyre er enig i at man normalt vil ønske offentlige tjenester nærmest der befolkningen bor. Når det gjelder Trøndelag så er de mest publikumsrettede tjenestene fortsatt der de tidligere har vært. Rettsstedene Brekstad, Namsos, Steinkjer og Trondheim tar alle imot publikum for levering av skifteattester o.l. Og det føres rettssaker på disse fire stedene som tidligere.

De forhold som begrunnet domstolsreformen, er fortsatt gyldige. Riksrevisjonens kritikk forut for reformen påpekte alvorligheten av dårligere utnyttelse av effektiviseringspotensialet, færre innkomne saker pr. årsverk, flere årsverk enn beregnet bemanningsbehov og høyere andel dommerfullmektiger. Det er fare for at de forhold som begrunnet reformen igjen vil bli situasjonen ved en reversering.

I Trøndelag tingrett kan man nå fordele saker ut fra kapasitet, kompetanse og erfaring mellom de fire stedene. Viktigst er selvsagt at man legger en sak lokalt der den hører hjemme, men hvis det på grunn av kapasitetsproblemer medfører at saken «blir liggende», så kan den flyttes til et rettssted med kapasitet.

Det som er avgjørende for Skaun Høyre, er å høre hva sentrale faginstanser selv mener om spørsmålet. Slik Skaun Høyre oppfatter det har domstolene selv gitt uttrykk for at reformen var nødvendig og har så langt vært vellykket. Den lokale nærheten som publikum har til domstolene og tingrettens øvrige sivile oppgaver er opprettholdt, og ivaretar både tilgjengelighet og nærhet.

Videre vises det til barneombudets uttalelser om at domstolsreformen har vært en klar styrking av barns rettssikkerhet.

Videre oppnås tilliten til domstolene først og fremst gjennom de avgjørelsene som skal treffes, og ikke gjennom geografisk beliggenhet. Men også den geografiske nærheten blir ivaretatt.

Små rettskretser har færre saker. Da står man i fare for at sakstilgangen blir for lav til å sikre erfaringsbasert kvalitet på avgjørelsene. Når tilgang på saker blir lav vil det være vanskelig å beholde den fagkompetansen man ønsker, som følge av manglende faglige utfordringer.

En samlet rettskrets, slik det er nå, sikrer et større faglig juridisk miljø, mindre sårbarhet ved vakanser, mer effektiv saksavvikling, gir en bedre styring med de samlede ressursene, og gir bedre rekruttering. Det å legge opp til et system der tilkalling av dommere og overføring av saker skal hindre sårbarhet, medfører mer administrasjon, noe som erfaringsmessig går utover publikumsrettede oppgaver.

Publikum blir, etter Skaun Høyres vurdering, i liten grad berørt av at øverste leder for rettskretsen ikke er lokalisert samme sted som hele rettskretsen. Leders oppgave er innrettet på interne forhold, og har derfor liten, om noen, betydning for den publikumsrettede virksomheten.

(svaret er basert på et tilsvarende svar fra Skien kommune).