Høringssvar fra Ringerike kommune

Dato: 21.04.2022

Svar - Høring vedrørende endring i domstolstrukturen

Det vises til høringsbrev datert 26. januar 2022 fra Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende forslag om endring i domstolstrukturen. Høringsfristen er 26. april.

Høringen ble behandlet i kommunestyret i Ringerike kommune den 10. mars 2022. Kommunestyret i Ringerike kommune fattet følgende vedtak:

«Ringerike kommune leverer et høringsutkast hvor det redegjøres for at kommunen ønsker å gjeninnføre domstolstrukturen fra før 2021.»

Forslaget ble vedtatt med 35 stemmer, mot 8 stemmer (Høyre).

Kommunestyret i Ringerike har gitt følgende begrunnelse for vedtaket:

«Ringerike kommune støtter regjeringens forslag til å ta tilbake domstolstrukturen slik den var før 2021. Dette vil innebære at Ringerike tingrett igjen blir egen selvstendig tingrett.

Ringerike tingrett var en svært veldrevet, selvstendig domstol i tidsmessige lokaler før den ble innlemmet i Asker og Bærum tingrett våren 2021.

Ringerike kommune støtter regjeringens begrunnelse for å ta tilbake den tidligere domstolstrukturen og at denne bør gjeninnføres. Og ha en egen selvstendig domstol i Hønefoss er i tråd med Ringerikes kommunes ambisjoner om utvikling og et godt tjenestetilbud til innbyggerne.

Ringerike kommune mener at strukturendringen som ble innført våren 2021 har medført en sentralisering av ressurser, personell (både saksbehandlere og dommere) og saker fra Ringerike. Det er grunn til å tro at dette ytterligere vil forsterkes i årene som kommer. Det er også grunn til å stille spørsmål ved om leiekontrakten ved tinghuset i Hønefoss vil bli forlenget ved utløp, dersom Ringerike tingrett ikke gjenopprettes som selvstendig domstol.

Strukturendringen har medført at ansatte ved tinghuset i Hønefoss har mistet sin stedlige leder. Stedlig ledelse er viktig for å skape et godt og utviklende fagmiljø. Dersom ikke Ringerike tingrett gjenopprettes vil det kunne ha konsekvenser for det lokale advokatmiljøet i Ringerike. En svekkelse av dette miljøet vil kunne medføre dårligere tjenester til Ringerikes befolkning. Dette er ikke en ønsket utvikling. Ringerike kommune mener det overhode ikke foreligger holdepunkter for at kvaliteten på tjenestene domstolen yter har blitt bedre som en følge av forrige regjerings strukturendring.»

Vedlagt høringsuttalelsen følger protokoll fra formannskapets enstemmige vedtak i saken, sak 36/20 som ble behandlet i formannskapet den 7. mai 2020, hvor høringssvaret er ytterligere utdypet:

https://sru2.ringerike.kommune.no//api/utvalg/667/moter/15160/dokumenter/10

Vedlegg