Høringssvar fra Modum kommune

Dato: 31.03.2022

Kommunestyresak 24/22 Uttalelse fra Modum kommune vedrørende reversering av vedtatt domstolstruktur.

Innledningsvis er det Modum kommunens mening av det er riktig beslutning å reversere domstolsreformene fra 2021 og at Kongsberg og Eiker tingrett gjenopprettes som selvstendig tingrett med stedlig ledelse.

Dersom Modum skal fungere godt som kommune, er det viktig og riktig at det er nærhet til domstolen. Barnesaker, stillingsvernsaker, erstatningssaker og saker knyttet til offentlig myndighetsutøvelse, vurderes i domstolen. Derfor vil det være fellestrekk at vitneforklaringer er sentrale beviser og at sakene har relativt mange vitner. Lokal tilstedeværelse med Eiker som nærmeste rettssal, vil være viktig for moingene.

Erfaringene med Covidpandemien tilsier også at samfunnskritisk virksomhet som tingrettene blir mindre sårbare med desentralisert struktur. Modum kommune mener at den situasjonen vi har vært gjennom, tilsier en helt annen tenkning rundt desentraliserte oppgaveløsninger og mulighet for å opprettholde selvstendige virksomheter i krisetid.

De fleste innbyggerne vil før eller siden ha behov for tingrettens tjenester, enten i form av eksempelvis skiftesaker, eller som aktører i saker som angår straff, konkurs eller barn. I tillegg har en betydelig andel av innbyggerne stilt seg til disposisjon for rettshåndhevelsen som meddommere i tingrett og lagmannsrett. Slike tjenester og frivillig deltakelse er en viktig del av lokaldemokratiet og rettssikkerheten til innbyggerne.

Nærhet til en stedlig, selvstendig domstol vil også bidra til å etablere gode faglige juridiske miljøer med lokale advokatkontorer. Innbyggere og næringsliv i regionen har tilgang til flere lokale advokatkontorer som kan bistå og i juridiske spørsmål. Tilsvarende andre kompetansemiljøer vil disse i stor grad vurdere sin lokalisering i forhold til samfunnets øvrige organisering, og kommune ser det som en reell fare at ett svekket uavhengig rettssted i Eiker, vil føre til at det generelle juridiske miljøet i Modum og omegn vil bli svekket.