Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Dato: 26.04.2022

Nordland fylkesting behandlet høring av endringer i domstolstruktur under sin samling den 25.-27. april 2022. Fylkestinget vedtok følgende uttalelse:

1. Nordland fylkesting støtter Regjeringens forslag om å gjeninnføre strukturen for domstolene før domstolsreformen av 2021 for å ivareta borgernes rettssikkerhet og sikre selvstendige domstoler med stedlig ledelse, med unntak for domstoler der domstolsleder, kommunene i rettskretsen og de tilsatte gjennom sine tillitsvalgte er enig om å opprettholde dagens struktur.

2. Nordland fylkesting bemerker at Hamarøy ble flyttet fra rettskretsene for Ofoten tingrett og Ofoten og Sør-Troms jordskifterett til rettskretsene til Salten og Lofoten tingrett og Salten jordskifterett. Justisdepartementet bør legge stor vekt på kommunens syn på hvilke rettskretser den ønsker å tilhøre.

3. Nordland fylkesting bemerker at Rødøy kommune ble flyttet fra rettskretsen for Helgeland tingrett til rettskretsen for Salten tingrett, og at kommunen i egen høringsuttalelse har ytret et ønske om å fortsette i rettskretsen til Salten tingrett. Justisdepartementet bør legge stor vekt på kommunens syn på hvilke rettskretser den ønsker å tilhøre.