Høringssvar fra Vestre Innlandet jordskifterett

Dato: 06.04.2022

Høringsssvar fra Vestre Innlandet jordskifterett

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 26. januar 2022, der det bes om uttalelse til forslag om endringer i domstolstrukturen. Alle ansatte i domstolen stiller seg bak høringsuttalelsen.

  • Enighet blant alle ansatte om å beholde dagens struktur

I Vestre Innlandet jordskifterett er det full enighet internt om at vi ønsker å beholde nåværende struktur. Gjeldende organisering er etter vårt skjønn et godt kompromiss mellom de ulike avveininger som ble gjort, og som var omstridt i prosessen som førte til dagens struktur. Slik vi ser det bidrar reformen til at man i større grad vil kunne opprettholde den desentraliserte strukturen vi har i dag. Både saksinngang og rekrutteringsutfordringer vil kunne gjøre det vanskelig å opprettholde de minste rettsstedene som selvstendige domstoler. Jordskifteretten ved rettssted Vågåmo har ikke vært bemannet siden 2013, og har vært driftet fra Lillehammer. Gjennom reformen ble det besluttet at rettsstedet skal bemannes med en jordskiftedommer. Dette mener vi ville vært helt utenkelig uten den gjennomførte reformen.

  • Reformen bidrar til bedre ressursutnyttelse og sterkere fagmiljøer

De overordna målene med reformen var større fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse. For Vestre Innlandet jordskifterett mener vi den nye strukturen gir økt fleksibilitet med tanke på å utnytte ressursene best mulig. Saksinngangen varierer, og med en større rettskrets kan vi i større grad sjonglere med å fordele saker på tvers av de gamle rettskretsgrensene dersom det er behov for det. Det gjør også at vi i større grad unngår habilitetsproblemer og vi er mindre sårbare ved fravær og sykdom.

Den nye strukturen gir også større fagmiljø, og det er større mulighet for spesialisering innenfor for eksempel rettsmekling. Det gir også likere saksbehandling gjennom utarbeiding av felles rutiner og mere samarbeid.

  • Nærhet til brukerne er ivaretatt

Både rettsstedene og bemanningen er opprettholdt i dagens struktur. Ved å opprettholde alle rettsstedene er nærheten til brukerne ivaretatt. Det er også slik at jordskifteretten er en stedlig domstol. Retten settes i de respektive kommunene. Når vi har rettsmøter er vi ute i den kommunene der eiendommene ligger. Nærheten til brukerne er like godt i varetatt med dagens struktur. Stedlig ledelse har etter vår oppfatning ubetydelig betydning for brukerne av domstolen.

  • Rettssteder og minimumsbemanning på de minste rettsstedene må lovfestes

For å sikre stabilitet i strukturen og for å sikre at terskelen for fremtidige endringer av domstolstrukturen skal være så høy som mulig, bør domstolstrukturen lovfestes. Det er også viktig at minimumsbemanningen på de minste rettsstedene opprettholdes, og at stillingsgarantien som er gitt for de mindre rettsstedene lovfestes. Vi viser i denne forbindelse til Domstoladministrasjonens høringsuttalelse, og slutter oss til det som framgår der.

  • Gjeldende organisering fungerer godt

Vi mener at organiseringen fungerer godt, og at vi står sterkere med dagens struktur. Domstolen består av tre rettssteder, hvorav rettssted Fagernes har fem ansatte, rettssted Lillehammer har 12 ansatte og rettssted Vågåmo er ubemannet. Leder av domstolen sitter på Lillehammer.

Domstolen har fulgt domstoladministrasjonens anbefalinger om intern organisering. Det er opprettet et lederteam bestående av leder, nestleder, teknisk koordinator og administrativ koordinator. Både rettssted Fagernes og rettssted Lillehammer er representert i lederteamet. At begge rettssteder er representert i lederteamet anser vi som avgjørende for at domstolen skal fungere godt og for at rettsstedene skal være likeverdige.

Vi påpeker at nestleder ikke er en formell rolle i jordskifteretter med under 20 ansatte. Det burde det med fordel være i jordskifterettene med flere rettssteder.

Rettsstedene Fagernes, Lillehammer og Vågåmo har god geografisk plassering i Vestre Innlandet jordskifterett med tanke på geografi og reiseavstand i rettskretsen. Dette gir god og naturlig avgrensing i forhold til regiongrensene man er vant til i andre sammenhenger.

Lillehammer/Fagernes 04.04.2022

Britt Rusten, jordskifterettsleder

Kjetil Brandsar, lokal tillitsvalgt for Tekna

Sverre Høyvik, lokal tillitsvalgt for Nito

Merethe Ekerhaugen, lokal tillitsvalgt for NTL