Høringssvar fra Porsgrunn kommune

Dato: 26.04.2022

Formannskapet og Bystyret i Porsgrunn kommune har enstemmig vedtatt å avgi følgende uttalelse:

Det vurderes at større enheter er mer robuste, og sikrer i større grad publikums rettssikkerhet gjennom bedre tilgang på fagkompetanse og dertil god kvalitet i tjenestene. Dette er avgjørende for å opprettholde publikums tillit til domstolene. Større enheter med felles ledelse muliggjør også effektiv ressursutnyttelse som medfører jevnere arbeidsfordeling mellom rettsstedene.

Kommunen er videre opptatt av domstolenes nærhet til publikum. Rettsstedene i Telemark ble videreført slik de var før 2021, og arbeidsplassene ble opprettholdt. Den vesentligste endringen var således innføringen av felles ledelse, noe som vurderes som et viktig grep for å sikre jevnere saksinngang og arbeidsbelastning for kontorstedene i Telemark.

Dagens struktur tråde i kraft våren 2021, og etter kommunens vurdering har det gått for kort tid til å se effekten av endringen. Det vurderes derfor at en eventuell reversering av reformen bør avventes til en får et bredere erfaringsgrunnlag å bygge et reverseringsvedtak på. Dersom domstolstrukturen reverseres mener kommunen at ordningen før reformen må gjenninnføres. Videre støttes de tiltak departementet beskriver hva gjelder å legge til rett for bedre samarbeid og redusere sårbarhet for mindre domstoler, samt sikre ressurser for å øke antallet embetsdommere i de mindre domstolene. Det vurders også å være viktig å sikre rekruttering til jordskifterettene og sikre god barnefaglig kompetanse i alle domstolene.