Høringssvar fra Hardanger politistasjonsdistrikt

Dato: 22.04.2022

Etter en gjennomgang av saken, mener vi at det er flest argumenter for å reversere den nye domstolstrukturen, slik regjeringen har foreslått.

Hardanger politistasjonsdistrikt mener:

  • En lokalt forankret tingrett styrker rettssikkerhetsfølelsen for lokalbefolkningen, fordi det gir en nærhet til domstolen. Det forenkler også kommunikasjonen mellom de aktørene som er involvert i rettsprosessene, herunder politiet.
  • Lokalt politi er avhengig av forutsigbarhet i samhandlingen med domstolen, noe som vi mener best oppnås ved en lokalt forankret tingrett. Vi mener at både forutsigbarhet og samhandling fungerte bedre før domstolsreformen.
  • Videre tror vi lokal forankring bidrar til å opprettholde lokale advokatkontorer og -miljøer, noe som er en ubetinget fordel både for de parter som er involvert i sakene som behandles, men òg for politi, barnevern og andre offentlige instanser.
  • Når det gjelder argumentet om at det ved sammenslåingen av rettssteder ble sterkere fagmiljøer, mener vi at dette er ikke er et hensyn som berøres av struktur, men heller av prioritering – både internt og på tvers av rettssteder.
  • Det har aldri vært noen opplevelse av mangel på kompetanse hos lokal tingrett før reformen, sammenlignet med andre rettssteder eller -instanser. Snarere tvert imot.

Vi støtter med denne begrunnelse forslaget til endring av domstolsstrukturen, slik at denne tilbakeføres til strukturen som var før domstolsreformen 2021.

Hardanger politistasjonsdistrikt 1.4.2022