Høringssvar fra Elverum kommune

Dato: 22.04.2022

Elverum kommune støtter ikke forslaget til endringer i domstolstrukturen. Utvidelsen av vår rettskrets har medført et større og sterkere fagmiljø i domstolen og bidratt til større fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse i tråd med formålet bak domstolreformen. I tillegg ønsker domstolen selv og de ansatte at dagens domstolstruktur videreføres.

For Elverum kommune som samfunn er det viktig å opprettholde ett rettssted i Elverum. Rettsstedet her ble opprettet allerede i 1619 og har lang historisk tradisjon. Dagens rettssted er viktig for byens identitet. Arbeidsplassene er viktig for kommunens vekst og utvikling, spesielt sett hen til den store usikkerheten som knytter seg til strukturendringer i andre statlige arbeidsplasser som f.eks. Sykehuset Innlandet og Forsvaret.

Kommunen mener at Stortingsvedtaket om opprettholdelse av antall bemannede rettssteder og med en minimumsbemanning gir en sikkerhet med hensyn til videreføring av rettsstedet i Elverum over tid. Det foreslås likevel at stortingsvedtaket forskriftsfestes for å styrke vernet av eksisterende rettssteder og med gjeldende minimumsbemanning.