Høringssvar fra Marker kommune

Dato: 20.04.2022

Marker kommunestyre

KS-22/024 Vedtak:

1. Marker kommune ser det som avgjørende at domstol i Mysen opprettholdes og videreutvikles. Heggen og Frøland Tingrett gjenopprettes som egen rettskrets.

2. Kommunen støtter departementets forslag om å øke bevilgningene til mindre tingretter for å styrke tilgangen til embetsdommere, og mener lokal tingrett (tidligere Heggen og Frølandsorenskriverembete) bør falle inn under de tingretter som tilføres slike midler.

3. Kommunen mener forøvrig at den lokale rtingretten er mest nærliggende til å uttale seg om hvilke tiltak som er best egnet til å styrke og sikre den lokale domstolen, herunder hvilke samarbeidsformer som er naturlig med andre rettsteder for å sikre at vår befolkning har lokal tilgang til embetsdommere med spisskompetanse der det er naturlig.