Høringssvar fra Sør-Aurdal kommune

Dato: 30.03.2022

Høringssvar fra Sør-Aurdal kommune:

Sør-Aurdal kommune tilrår at nåværende organisering med Vestre Innlandet tingrett og Vestre Innlandet jordskifterett, opprettholdes.

Kommunestyret vil påpeke at mulighet for å benytte ressurser på tvers av rettstedene innenfor samme domstol er en styrke ved dagens organisering. Dagens organisering bidrar til at tingrett og jordskifterett blir mindre sårbare for endringer i kompetansemiljø.

Kommunestyret vil påpeke viktigheten av saksfordelingen:

Saksfordelingen styres av regler om verneting, som avgjør i hvilken rettskrets den enkelte sak behandles. Det fremgår av forskrift 19. mars 2021 nr. 762 om fordelingen av sakene i domstolene § 2 at saker i tingrettene og jordskifterettene normalt skal behandles på rettsstedet i den delen av rettskretsen hvor sakene geografisk hører hjemme.

Sør-Aurdal Kommune ønsker at endringer i framtidig struktur i Vestre Innlandet Jordskifterett og Vestre Innlandet Tingrett skal til Stortinget for politisk behandling.